1. en tw eniautw tw prwtw kurou tou basilewV perswn prostagma edeicqh tw danihl oV epeklhqh to onoma baltasar kai alhqeV to orama kai to prostagma kai to plhqoV to iscuron dianohqhsetai to prostagma kai dienohqhn auto en oramati

2. en taiV hmeraiV ekeinaiV egw danihl hmhn penqwn treiV ebdomadaV

3. arton epiqumiwn ouk efagon kai kreaV kai oinoV ouk eishlqen eiV to stoma mou elaion ouk hleiyamhn ewV tou suntelesai me taV treiV ebdomadaV twn hmerwn

4. kai egeneto th hmera th tetarth kai eikadi tou mhnoV tou prwtou kai egw hmhn epi tou ceilouV tou potamou tou megalou oV esti tigrhV

5. kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou anqrwpoV eiV endedumenoV bussina kai thn osfun periezwsmenoV bussinw kai ek mesou autou fwV

6. kai to swma autou wsei qarsiV kai to proswpon autou wsei orasiV astraphV kai oi ofqalmoi autou wsei lampadeV puroV kai oi bracioneV autou kai oi podeV wsei calkoV exastraptwn kai fwnh laliaV autou wsei fwnh qorubou

7. kai eidon egw danihl thn orasin thn megalhn tauthn kai oi anqrwpoi oi onteV met' emou ouk eidosan thn orasin tauthn kai foboV iscuroV epepesen ep' autouV kai apedrasan en spoudh

8. kai egw kateleifqhn monoV kai eidon thn orasin thn megalhn tauthn kai ouk egkateleifqh en emoi iscuV kai idou pneuma epestrafh ep' eme eiV fqoran kai ou katiscusa

9. kai ouk hkousa thn fwnhn laliaV autou egw hmhn peptwkwV epi proswpon mou epi thn ghn

10. kai idou ceira proshgage moi kai hgeire me epi twn gonatwn epi ta icnh twn podwn mou

11. kai eipen moi danihl anqrwpoV eleeinoV ei dianohqhti toiV prostagmasin oiV egw lalw epi se kai sthqi epi tou topou sou arti gar apestalhn epi se kai en tw lalhsai auton met' emou to prostagma touto esthn tremwn

12. kai eipen proV me mh fobou danihl oti apo thV hmeraV thV prwthV hV edwkaV to proswpon sou dianohqhnai kai tapeinwqhnai enantion kuriou tou qeou sou eishkousqh to rhma sou kai egw eishlqon en tw rhmati sou

13. kai o strathgoV basilewV perswn anqeisthkei enantion mou eikosi kai mian hmeran kai idou micahl eiV twn arcontwn twn prwtwn ephlqe bohqhsai moi kai auton ekei katelipon meta tou strathgou tou basilewV perswn

14. kai eipen moi hlqon upodeixai soi ti upanthsetai tw law sou ep' escatou twn hmerwn eti gar orasiV eiV hmeraV

15. kai en tw auton lalhsai met' emou ta prostagmata tauta edwka to proswpon mou epi thn ghn kai esiwphsa

16. kai idou wV omoiwsiV ceiroV anqrwpou hyato mou twn ceilewn kai hnoixa to stoma mou kai elalhsa kai eipa tw esthkoti apenanti mou kurie kai wV orasiV apestrafh epi to pleuron mou ep' eme kai ouk hn en emoi iscuV

17. kai pwV dunhsetai o paiV lalhsai meta tou kuriou autou kai egw hsqenhsa kai ouk estin en emoi iscuV kai pneuma ou kateleifqh en emoi

18. kai proseqhke kai hyato mou wV orasiV anqrwpou kai katiscuse me

19. kai eipe moi anqrwpoV eleeinoV ei mh fobou ugiaine andrizou kai iscue kai en tw lalhsai auton met' emou iscusa kai eipa lalhsatw o kurioV mou oti eniscuse me

20. kai eipen proV me ginwskeiV ti hlqon proV se kai nun epistreyw diamacesqai meta tou strathgou basilewV twn perswn kai egw exeporeuomhn kai idou strathgoV ellhnwn eiseporeueto

21. kai mala upodeixw soi ta prwta en apografh alhqeiaV kai ouqeiV hn o bohqwn met' emou uper toutwn all' h micahl o aggeloV

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina