Found 49 Results for: ecomen

 • etucen hV ecomen proV pan eqnoV filanqrwpiaV epi tosouton wste anagoreuesqai hmwn patera kai proskunoumenon upo pantwn to deuteron tou basilikou qronou proswpon diatelein (Ester 16, 11)

 • ecomen gar thn ex ouranou bohqeian bohqousan hmin kai errusqhmen apo twn ecqrwn kai etapeinwqhsan oi ecqroi hmwn (I Macabeus 12, 15)

 • apokriqenteV de sedrac misac abdenagw eipan tw basilei naboucodonosor basileu ou creian ecomen hmeiV epi th epitagh tauth apokriqhnai soi (Daniel 3, 16)

 • kai mh doxhte legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam (São Mateus 3, 9)

 • oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artouV kai duo icquaV (São Mateus 14, 17)

 • tote o arciereuV dierrhxen ta imatia autou legwn oti eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian autou (São Mateus 26, 65)

 • kai dielogizonto proV allhlouV legonteV oti artouV ouk ecomen (São Marcos 8, 16)

 • o de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei ti eti creian ecomen marturwn (São Marcos 14, 63)

 • poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV kai mh arxhsqe legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam (São Lucas 3, 8)

 • oi de eipon ti eti creian ecomen marturiaV autoi gar hkousamen apo tou stomatoV autou (São Lucas 22, 71)

 • umeiV poieite ta erga tou patroV umwn eipon oun autw hmeiV ek porneiaV ou gegennhmeqa ena patera ecomen ton qeon (São João 8, 41)

 • tineV gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudaV oti legei autw o ihsouV agorason wn creian ecomen eiV thn eorthn h toiV ptwcoiV ina ti dw (São João 13, 29)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina