1. ihsouV de eporeuqh eiV to oroV twn elaiwn

2. orqrou de palin paregeneto eiV to ieron kai paV o laoV hrceto proV auton kai kaqisaV edidasken autouV

3. agousin de oi grammateiV kai oi farisaioi proV auton gunaika en moiceia kateilhmmenhn kai sthsanteV authn en mesw

4. legousin autw didaskale auth h gunh kateilhfqh epautofwrw moiceuomenh

5. en de tw nomw mwshV hmin eneteilato taV toiautaV liqoboleisqai su oun ti legeiV

6. touto de elegon peirazonteV auton ina ecwsin kathgorein autou o de ihsouV katw kuyaV tw daktulw egrafen eiV thn ghn

7. wV de epemenon erwtwnteV auton anakuyaV eipen proV autouV o anamarthtoV umwn prwtoV ton liqon ep auth baletw

8. kai palin katw kuyaV egrafen eiV thn ghn

9. oi de akousanteV kai upo thV suneidhsewV elegcomenoi exhrconto eiV kaq eiV arxamenoi apo twn presbuterwn ewV twn escatwn kai kateleifqh monoV o ihsouV kai h gunh en mesw estwsa

10. anakuyaV de o ihsouV kai mhdena qeasamenoV plhn thV gunaikoV eipen auth h gunh pou eisin ekeinoi oi kathgoroi sou oudeiV se katekrinen

11. h de eipen oudeiV kurie eipen de auth o ihsouV oude egw se katakrinw poreuou kai mhketi amartane

12. palin oun o ihsouV autoiV elalhsen legwn egw eimi to fwV tou kosmou o akolouqwn emoi ou mh peripathsei en th skotia all exei to fwV thV zwhV

13. eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureiV h marturia sou ouk estin alhqhV

14. apekriqh ihsouV kai eipen autoiV kan egw marturw peri emautou alhqhV estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeiV de ouk oidate poqen ercomai kai pou upagw

15. umeiV kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena

16. kai ean krinw de egw h krisiV h emh alhqhV estin oti monoV ouk eimi all egw kai o pemyaV me pathr

17. kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqhV estin

18. egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyaV me pathr

19. elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriqh o ihsouV oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou hdeite an

20. tauta ta rhmata elalhsen o ihsouV en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeiV epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou

21. eipen oun palin autoiV o ihsouV egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeiV ou dunasqe elqein

22. elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeiV ou dunasqe elqein

23. kai eipen autoiV umeiV ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeiV ek tou kosmou toutou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou

24. eipon oun umin oti apoqaneisqe en taiV amartiaiV umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en taiV amartiaiV umwn

25. elegon oun autw su tiV ei kai eipen autoiV o ihsouV thn archn o ti kai lalw umin

26. polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyaV me alhqhV estin kagw a hkousa par autou tauta legw eiV ton kosmon

27. ouk egnwsan oti ton patera autoiV elegen

28. eipen oun autoiV o ihsouV otan uywshte ton uion tou anqrwpou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqwV edidaxen me o pathr mou tauta lalw

29. kai o pemyaV me met emou estin ouk afhken me monon o pathr oti egw ta aresta autw poiw pantote

30. tauta autou lalountoV polloi episteusan eiV auton

31. elegen oun o ihsouV proV touV pepisteukotaV autw ioudaiouV ean umeiV meinhte en tw logw tw emw alhqwV maqhtai mou este

32. kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umaV

33. apekriqhsan autw sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pwV su legeiV oti eleuqeroi genhsesqe

34. apekriqh autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin oti paV o poiwn thn amartian douloV estin thV amartiaV

35. o de douloV ou menei en th oikia eiV ton aiwna o uioV menei eiV ton aiwna

36. ean oun o uioV umaV eleuqerwsh ontwV eleuqeroi esesqe

37. oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logoV o emoV ou cwrei en umin

38. egw o ewraka para tw patri mou lalw kai umeiV oun o ewrakate para tw patri umwn poieite

39. apekriqhsan kai eipon autw o pathr hmwn abraam estin legei autoiV o ihsouV ei tekna tou abraam hte ta erga tou abraam epoieite an

40. nun de zhteite me apokteinai anqrwpon oV thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou qeou touto abraam ouk epoihsen

41. umeiV poieite ta erga tou patroV umwn eipon oun autw hmeiV ek porneiaV ou gegennhmeqa ena patera ecomen ton qeon

42. eipen oun autoiV o ihsouV ei o qeoV pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou qeou exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinoV me apesteilen

43. diati thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon

44. umeiV ek patroV tou diabolou este kai taV epiqumiaV tou patroV umwn qelete poiein ekeinoV anqrwpoktonoV hn ap archV kai en th alhqeia ouc esthken oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudoV ek twn idiwn lalei oti yeusthV estin kai o pathr autou

45. egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi

46. tiV ex umwn elegcei me peri amartiaV ei de alhqeian legw diati umeiV ou pisteuete moi

47. o wn ek tou qeou ta rhmata tou qeou akouei dia touto umeiV ouk akouete oti ek tou qeou ouk este

48. apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ou kalwV legomen hmeiV oti samareithV ei su kai daimonion eceiV

49. apekriqh ihsouV egw daimonion ouk ecw alla timw ton patera mou kai umeiV atimazete me

50. egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn

51. amhn amhn legw umin ean tiV ton logon ton emon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eiV ton aiwna

52. eipon oun autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceiV abraam apeqanen kai oi profhtai kai su legeiV ean tiV ton logon mou thrhsh ou mh geusetai qanatou eiV ton aiwna

53. mh su meizwn ei tou patroV hmwn abraam ostiV apeqanen kai oi profhtai apeqanon tina seauton su poieiV

54. apekriqh ihsouV ean egw doxazw emauton h doxa mou ouden estin estin o pathr mou o doxazwn me on umeiV legete oti qeoV umwn estin

55. kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kai ean eipw oti ouk oida auton esomai omoioV umwn yeusthV all oida auton kai ton logon autou thrw

56. abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai ecarh

57. eipon oun oi ioudaioi proV auton penthkonta eth oupw eceiV kai abraam ewrakaV

58. eipen autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi

59. hran oun liqouV ina balwsin ep auton ihsouV de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou dielqwn dia mesou autwn kai parhgen outwV

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina