Löydetty 49 Tulokset: ecomen

 • etucen hV ecomen proV pan eqnoV filanqrwpiaV epi tosouton wste anagoreuesqai hmwn patera kai proskunoumenon upo pantwn to deuteron tou basilikou qronou proswpon diatelein (Ester 16, 11)

 • ecomen gar thn ex ouranou bohqeian bohqousan hmin kai errusqhmen apo twn ecqrwn kai etapeinwqhsan oi ecqroi hmwn (I Macabeus 12, 15)

 • apokriqenteV de sedrac misac abdenagw eipan tw basilei naboucodonosor basileu ou creian ecomen hmeiV epi th epitagh tauth apokriqhnai soi (Daniel 3, 16)

 • kai mh doxhte legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam (São Mateus 3, 9)

 • oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artouV kai duo icquaV (São Mateus 14, 17)

 • tote o arciereuV dierrhxen ta imatia autou legwn oti eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian autou (São Mateus 26, 65)

 • kai dielogizonto proV allhlouV legonteV oti artouV ouk ecomen (São Marcos 8, 16)

 • o de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei ti eti creian ecomen marturwn (São Marcos 14, 63)

 • poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV kai mh arxhsqe legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam (São Lucas 3, 8)

 • oi de eipon ti eti creian ecomen marturiaV autoi gar hkousamen apo tou stomatoV autou (São Lucas 22, 71)

 • umeiV poieite ta erga tou patroV umwn eipon oun autw hmeiV ek porneiaV ou gegennhmeqa ena patera ecomen ton qeon (São João 8, 41)

 • tineV gar edokoun epei to glwssokomon eicen o ioudaV oti legei autw o ihsouV agorason wn creian ecomen eiV thn eorthn h toiV ptwcoiV ina ti dw (São João 13, 29)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina