Encontrados 849 resultados para: umaV

 • eipen de mwushV touto to rhma o sunetaxen kurioV plhsate to gomor tou man eiV apoqhkhn eiV taV geneaV umwn ina idwsin ton arton on efagete umeiV en th erhmw wV exhgagen umaV kurioV ek ghV aiguptou (Êxodo 16, 32)

 • autoi ewrakate osa pepoihka toiV aiguptioiV kai anelabon umaV wsei epi pterugwn aetwn kai proshgagomhn umaV proV emauton (Êxodo 19, 4)

 • kai legei autoiV mwushV qarseite eneken gar tou peirasai umaV paregenhqh o qeoV proV umaV opwV an genhtai o foboV autou en umin ina mh amartanhte (Êxodo 20, 20)

 • eipen de kurioV proV mwushn tade ereiV tw oikw iakwb kai anaggeleiV toiV uioiV israhl umeiV ewrakate oti ek tou ouranou lelalhka proV umaV (Êxodo 20, 22)

 • kai orgisqhsomai qumw kai apoktenw umaV macaira kai esontai ai gunaikeV umwn chrai kai ta paidia umwn orfana (Êxodo 22, 23)

 • panta osa eirhka proV umaV fulaxasqe kai onoma qewn eterwn ouk anamnhsqhsesqe oude mh akousqh ek tou stomatoV umwn (Êxodo 23, 13)

 • labwn de mwushV to aima kateskedasen tou laou kai eipen idou to aima thV diaqhkhV hV dieqeto kurioV proV umaV peri pantwn twn logwn toutwn (Êxodo 24, 8)

 • kai toiV presbuteroiV eipan hsucazete autou ewV anastreywmen proV umaV kai idou aarwn kai wr meq' umwn ean tini sumbh krisiV prosporeuesqwsan autoiV (Êxodo 24, 14)

 • kai su suntaxon toiV uioiV israhl legwn orate kai ta sabbata mou fulaxesqe shmeion estin par' emoi kai en umin eiV taV geneaV umwn ina gnwte oti egw kurioV o agiazwn umaV (Êxodo 31, 13)

 • kai eipen autoiV mwushV eplhrwsate taV ceiraV umwn shmeron kuriw ekastoV en tw uiw h tw adelfw doqhnai ef' umaV eulogian (Êxodo 32, 29)

 • kai eipen kurioV toiV uioiV israhl umeiV laoV sklhrotrachloV orate mh plhghn allhn epaxw egw ef' umaV kai exanalwsw umaV nun oun afelesqe taV stolaV twn doxwn umwn kai ton kosmon kai deixw soi a poihsw soi (Êxodo 33, 5)

 • oti egw eimi kurioV o anagagwn umaV ek ghV aiguptou einai umwn qeoV kai esesqe agioi oti agioV eimi egw kurioV (Levítico 11, 45)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina