Encontrados 849 resultados para: umaV

 • en gar th hmera tauth exilasetai peri umwn kaqarisai umaV apo paswn twn amartiwn umwn enanti kuriou kai kaqarisqhsesqe (Levítico 16, 30)

 • kata ta epithdeumata ghV aiguptou en h katwkhsate ep' auth ou poihsete kai kata ta epithdeumata ghV canaan eiV hn egw eisagw umaV ekei ou poihsete kai toiV nomimoiV autwn ou poreusesqe (Levítico 18, 3)

 • kai ina mh prosocqish umin h gh en tw miainein umaV authn on tropon proswcqisen toiV eqnesin toiV pro umwn (Levítico 18, 28)

 • kai fulaxete ta prostagmata mou opwV mh poihshte apo pantwn twn nomimwn twn ebdelugmenwn a gegonen pro tou umaV kai ou mianqhsesqe en autoiV oti egw kurioV o qeoV umwn (Levítico 18, 30)

 • wV o autocqwn en umin estai o proshlutoV o prosporeuomenoV proV umaV kai agaphseiV auton wV seauton oti proshlutoi egenhqhte en gh aiguptw egw eimi kurioV o qeoV umwn (Levítico 19, 34)

 • zuga dikaia kai staqmia dikaia kai couV dikaioV estai umin egw eimi kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou (Levítico 19, 36)

 • kai fulaxesqe ta prostagmata mou kai poihsete auta egw kurioV o agiazwn umaV (Levítico 20, 8)

 • kai fulaxasqe panta ta prostagmata mou kai ta krimata mou kai poihsete auta kai ou mh prosocqish umin h gh eiV hn egw eisagw umaV ekei katoikein ep' authV (Levítico 20, 22)

 • kai eipa umin umeiV klhronomhsate thn ghn autwn kai egw dwsw umin authn en kthsei ghn reousan gala kai meli egw kurioV o qeoV umwn oV diwrisa umaV apo pantwn twn eqnwn (Levítico 20, 24)

 • kai esesqe moi agioi oti egw agioV kurioV o qeoV umwn o aforisaV umaV apo pantwn twn eqnwn einai emoi (Levítico 20, 26)

 • kai ou bebhlwsete to onoma tou agiou kai agiasqhsomai en mesw twn uiwn israhl egw kurioV o agiazwn umaV (Levítico 22, 32)

 • o exagagwn umaV ek ghV aiguptou wste einai umwn qeoV egw kurioV (Levítico 22, 33)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina