Encontrados 849 resultados para: umaV

 • kai eipen mwushV proV ton qeon idou egw eleusomai proV touV uiouV israhl kai erw proV autouV o qeoV twn paterwn umwn apestalken me proV umaV erwthsousin me ti onoma autw ti erw proV autouV (Êxodo 3, 13)

 • kai eipen o qeoV proV mwushn egw eimi o wn kai eipen outwV ereiV toiV uioiV israhl o wn apestalken me proV umaV (Êxodo 3, 14)

 • kai eipen o qeoV palin proV mwushn outwV ereiV toiV uioiV israhl kurioV o qeoV twn paterwn umwn qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestalken me proV umaV touto mou estin onoma aiwnion kai mnhmosunon genewn geneaiV (Êxodo 3, 15)

 • elqwn oun sunagage thn gerousian twn uiwn israhl kai ereiV proV autouV kurioV o qeoV twn paterwn umwn wptai moi qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb legwn episkoph epeskemmai umaV kai osa sumbebhken umin en aiguptw (Êxodo 3, 16)

 • kai eipon anabibasw umaV ek thV kakwsewV twn aiguptiwn eiV thn ghn twn cananaiwn kai cettaiwn kai amorraiwn kai ferezaiwn kai gergesaiwn kai euaiwn kai iebousaiwn eiV ghn reousan gala kai meli (Êxodo 3, 17)

 • egw de oida oti ou prohsetai umaV faraw basileuV aiguptou poreuqhnai ean mh meta ceiroV krataiaV (Êxodo 3, 19)

 • kai ekteinaV thn ceira pataxw touV aiguptiouV en pasi toiV qaumasioiV mou oiV poihsw en autoiV kai meta tauta exapostelei umaV (Êxodo 3, 20)

 • kai ereiV proV auton kai dwseiV ta rhmata mou eiV to stoma autou kai egw anoixw to stoma sou kai to stoma autou kai sumbibasw umaV a poihsete (Êxodo 4, 15)

 • kai eipan autoiV idoi o qeoV umaV kai krinai oti ebdeluxate thn osmhn hmwn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou dounai romfaian eiV taV ceiraV autou apokteinai hmaV (Êxodo 5, 21)

 • badize eipon toiV uioiV israhl legwn egw kurioV kai exaxw umaV apo thV dunasteiaV twn aiguptiwn kai rusomai umaV ek thV douleiaV kai lutrwsomai umaV en bracioni uyhlw kai krisei megalh (Êxodo 6, 6)

 • kai lhmyomai emautw umaV laon emoi kai esomai umwn qeoV kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek thV katadunasteiaV twn aiguptiwn (Êxodo 6, 7)

 • kai eisaxw umaV eiV thn ghn eiV hn exeteina thn ceira mou dounai authn tw abraam kai isaak kai iakwb kai dwsw umin authn en klhrw egw kurioV (Êxodo 6, 8)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina