Encontrados 849 resultados para: umaV

 • egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou dounai umin thn ghn canaan wste einai umwn qeoV (Levítico 25, 38)

 • kai katamerieite autouV toiV teknoiV umwn meq' umaV kai esontai umin katocimoi eiV ton aiwna twn adelfwn umwn twn uiwn israhl ekastoV ton adelfon autou ou katatenei auton en toiV mocqoiV (Levítico 25, 46)

 • kai polemoV ou dieleusetai dia thV ghV umwn kai dwsw eirhnhn en th gh umwn kai koimhqhsesqe kai ouk estai umaV o ekfobwn kai apolw qhria ponhra ek thV ghV umwn (Levítico 26, 6)

 • kai epibleyw ef' umaV kai auxanw umaV kai plhqunw umaV kai sthsw thn diaqhkhn mou meq' umwn (Levítico 26, 9)

 • kai qhsw thn diaqhkhn mou en umin kai ou bdeluxetai h yuch mou umaV (Levítico 26, 11)

 • egw eimi kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou ontwn umwn doulwn kai sunetriya ton desmon tou zugou umwn kai hgagon umaV meta parrhsiaV (Levítico 26, 13)

 • alla apeiqhshte autoiV kai toiV krimasin mou prosocqish h yuch umwn wste umaV mh poiein pasaV taV entolaV mou wste diaskedasai thn diaqhkhn mou (Levítico 26, 15)

 • kai egw poihsw outwV umin kai episusthsw ef' umaV thn aporian thn te ywran kai ton ikteron kai sfakelizontaV touV ofqalmouV umwn kai thn yuchn umwn ekthkousan kai spereite dia kenhV ta spermata umwn kai edontai oi upenantioi umwn (Levítico 26, 16)

 • kai episthsw to proswpon mou ef' umaV kai peseisqe enantion twn ecqrwn umwn kai diwxontai umaV oi misounteV umaV kai feuxesqe ouqenoV diwkontoV umaV (Levítico 26, 17)

 • kai ean ewV toutou mh upakoushte mou kai prosqhsw tou paideusai umaV eptakiV epi taiV amartiaiV umwn (Levítico 26, 18)

 • kai apostelw ef' umaV ta qhria ta agria thV ghV kai katedetai umaV kai exanalwsei ta kthnh umwn kai oligostouV poihsei umaV kai erhmwqhsontai ai odoi umwn (Levítico 26, 22)

 • poreusomai kagw meq' umwn qumw plagiw kai pataxw umaV kagw eptakiV anti twn amartiwn umwn (Levítico 26, 24)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina