Encontrados 13 resultados para: suntriyw

 • kai suntriyw thn ubrin thV uperhfaniaV umwn kai qhsw ton ouranon umin sidhroun kai thn ghn umwn wsei calkhn (Levítico 26, 19)
 • egw emprosqen sou poreusomai kai orh omaliw quraV calkaV suntriyw kai moclouV sidhrouV sugklasw (Isaías 45, 2)

 • kai ereiV tade legei kurioV outwV suntriyw ton laon touton kai thn polin tauthn kaqwV suntribetai aggoV ostrakinon o ou dunhsetai iaqhnai eti (Jeremias 19, 11)

 • kai ieconian kai thn apoikian iouda oti suntriyw ton zugon basilewV babulwnoV (Jeremias 35, 4)

 • kai eipen ananiaV kat' ofqalmouV pantoV tou laou legwn outwV eipen kurioV outwV suntriyw ton zugon basilewV babulwnoV apo trachlwn pantwn twn eqnwn kai wceto ieremiaV eiV thn odon autou (Jeremias 35, 11)

 • en th hmera ekeinh eipen kurioV suntriyw ton zugon apo tou trachlou autwn kai touV desmouV autwn diarrhxw kai ouk ergwntai autoi eti allotrioiV (Jeremias 37, 8)

 • en tw exaposteilai me taV bolidaV mou tou limou ep' autouV kai esontai eiV ekleiyin kai suntriyw sthrigma artou sou (Ezequiel 5, 16)
 • uie anqrwpou gh ean amarth moi tou parapesein paraptwma kai ektenw thn ceira mou ep' authn kai suntriyw authV sthrigma artou kai exapostelw ep' authn limon kai exarw ex authV anqrwpon kai kthnh (Ezequiel 14, 13)

 • dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw epi faraw basilea aiguptou kai suntriyw touV bracionaV autou touV iscurouV kai touV tetamenouV kai katabalw thn macairan autou ek thV ceiroV autou (Ezequiel 30, 22)

 • kai estai en th hmera ekeinh suntriyw to toxon tou israhl en th koiladi tou iezrael (Oséias 1, 5)

 • kai diaqhsomai autoiV en ekeinh th hmera diaqhkhn meta twn qhriwn tou agrou kai meta twn peteinwn tou ouranou kai meta twn erpetwn thV ghV kai toxon kai romfaian kai polemon suntriyw apo thV ghV kai katoikiw se ep' elpidi (Oséias 2, 20)

 • kai suntriyw moclouV damaskou kai exoleqreusw katoikountaV ek pediou wn kai katakoyw fulhn ex andrwn carran kai aicmalwteuqhsetai laoV suriaV epiklhtoV legei kurioV (Amós 1, 5)
“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina