Encontrados 303 resultados para: otan

 • gnouV de aunan oti ouk autw estai to sperma egineto otan eishrceto proV thn gunaika tou adelfou autou execeen epi thn ghn tou mh dounai sperma tw adelfw autou (Gênesis 38, 9)

 • alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou (Gênesis 40, 14)

 • kai eipen otan maiousqe taV ebraiaV kai wsin proV tw tiktein ean men arsen h apokteinate auto ean de qhlu peripoieisqe auto (Êxodo 1, 16)

 • kai dwsw carin tw law toutw enantion twn aiguptiwn otan de apotrechte ouk apeleusesqe kenoi (Êxodo 3, 21)

 • eipen de kurioV proV mwushn eti mian plhghn epaxw epi faraw kai ep' aigupton kai meta tauta exapostelei umaV enteuqen otan de exapostellh umaV sun panti ekbalei umaV ekbolh (Êxodo 11, 1)

 • kai estai to aima umin en shmeiw epi twn oikiwn en aiV umeiV este ekei kai oyomai to aima kai skepasw umaV kai ouk estai en umin plhgh tou ektribhnai otan paiw en gh aiguptw (Êxodo 12, 13)

 • kai eipan proV autouV oi uioi israhl ofelon apeqanomen plhgenteV upo kuriou en gh aiguptw otan ekaqisamen epi twn lebhtwn twn krewn kai hsqiomen artouV eiV plhsmonhn oti exhgagete hmaV eiV thn erhmon tauthn apokteinai pasan thn sunagwghn tauthn en limw (Êxodo 16, 3)

 • kai egineto otan ephren mwushV taV ceiraV katiscuen israhl otan de kaqhken taV ceiraV katiscuen amalhk (Êxodo 17, 11)

 • otan gar genhtai autoiV antilogia kai elqwsi proV me diakrinw ekaston kai sumbibazw autouV ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou (Êxodo 18, 16)

 • ouc ayetai autou ceir en gar liqoiV liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai ean te kthnoV ean te anqrwpoV ou zhsetai otan ai fwnai kai ai salpiggeV kai h nefelh apelqh apo tou orouV ekeinoi anabhsontai epi to oroV (Êxodo 19, 13)

 • otan gar ekbalw eqnh apo proswpou sou kai emplatunw ta oria sou ou quseiV epi zumh aima qusiasmatoV mou oude mh koimhqh stear thV eorthV mou ewV prwi (Êxodo 23, 18)

 • kai epiqhseiV epi to logeion thV krisewV thn dhlwsin kai thn alhqeian kai estai epi tou sthqouV aarwn otan eisporeuhtai eiV to agion enantion kuriou kai oisei aarwn taV kriseiV twn uiwn israhl epi tou sthqouV enantion kuriou dia pantoV (Êxodo 28, 30)


“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina