Encontrados 733 resultados para: Epoihsen

 • exesth de ioqor epi pasi toiV agaqoiV oiV epoihsen autoiV kurioV oti exeilato autouV ek ceiroV aiguptiwn kai ek ceiroV faraw (Êxodo 18, 9)

 • hkousen de mwushV thV fwnhV tou gambrou kai epoihsen osa autw eipen (Êxodo 18, 24)

 • kai epelexen mwushV andraV dunatouV apo pantoV israhl kai epoihsen autouV ep' autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV (Êxodo 18, 25)

 • en gar ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV kai katepausen th hmera th ebdomh dia touto euloghsen kurioV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn (Êxodo 20, 11)

 • en emoi kai toiV uioiV israhl shmeion estin aiwnion oti en ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai th hmera th ebdomh epausato kai katepausen (Êxodo 31, 17)

 • kai edexato ek twn ceirwn autwn kai eplasen auta en th grafidi kai epoihsen auta moscon cwneuton kai eipen outoi oi qeoi sou israhl oitineV anebibasan se ek ghV aiguptou (Êxodo 32, 4)

 • kai eipen mwushV tw aarwn ti epoihsen soi o laoV outoV oti ephgageV ep' autouV amartian megalhn (Êxodo 32, 21)

 • kai epataxen kurioV ton laon peri thV poihsewV tou moscou ou epoihsen aarwn (Êxodo 32, 35)

 • kai epoihsen beselehl kai eliab kai paV sofoV th dianoia w edoqh sofia kai episthmh en autoiV sunienai poiein panta ta erga kata ta agia kaqhkonta kata panta osa sunetaxen kurioV (Êxodo 36, 1)

 • kai epoihsen paV sofoV en toiV ergazomenoiV taV stolaV twn agiwn ai eisin aarwn tw ierei kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 36, 8)

 • kai beselehl o tou ouriou ek fulhV iouda epoihsen kaqa sunetaxen kurioV tw mwush (Êxodo 37, 20)

 • kai epoihsen beselehl thn kibwton (Êxodo 38, 1)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina