Encontrados 733 resultados para: Epoihsen

 • oi de ocloi idonteV o epoihsen o pauloV ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legonteV oi qeoi omoiwqenteV anqrwpoiV katebhsan proV hmaV (Atos dos Apóstolos 14, 11)

 • kai legonteV andreV ti tauta poieite kai hmeiV omoiopaqeiV esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umaV apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ton qeon ton zwnta oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV (Atos dos Apóstolos 14, 15)

 • paragenomenoi de kai sunagagonteV thn ekklhsian anhggeilan osa epoihsen o qeoV met autwn kai oti hnoixen toiV eqnesin quran pistewV (Atos dos Apóstolos 14, 27)

 • paragenomenoi de eiV ierousalhm apedecqhsan upo thV ekklhsiaV kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeoV epoihsen met autwn (Atos dos Apóstolos 15, 4)

 • esighsen de pan to plhqoV kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeoV shmeia kai terata en toiV eqnesin di autwn (Atos dos Apóstolos 15, 12)

 • epoihsen te ex enoV aimatoV pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon thV ghV orisaV protetagmenouV kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn (Atos dos Apóstolos 17, 26)

 • kai aspasamenoV autouV exhgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeoV en toiV eqnesin dia thV diakoniaV autou (Atos dos Apóstolos 21, 19)

 • ton gar mh gnonta amartian uper hmwn amartian epoihsen ina hmeiV ginwmeqa dikaiosunh qeou en autw (II Coríntios 5, 21)

 • kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en cristw ihsou tw kuriw hmwn (Efésios 3, 11)

 • on eqhken klhronomon pantwn di ou kai touV aiwnaV epoihsen (Hebreus 1, 2)

 • oV ouk ecei kaq hmeran anagkhn wsper oi arciereiV proteron uper twn idiwn amartiwn qusiaV anaferein epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapax eauton anenegkaV (Hebreus 7, 27)

 • oV amartian ouk epoihsen oude eureqh doloV en tw stomati autou (I São Pedro 2, 22)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina