Encontrados 733 resultados para: Epoihsen

 • iakwb de hgapa ton iwshf para pantaV touV uiouV autou oti uioV ghrouV hn autw epoihsen de autw citwna poikilon (Gênesis 37, 3)

 • ponhron de efanh enantion tou qeou oti epoihsen touto kai eqanatwsen kai touton (Gênesis 38, 10)

 • egeneto de wV hkousen o kurioV autou ta rhmata thV gunaikoV autou osa elalhsen proV auton legousa outwV epoihsen moi o paiV sou kai equmwqh orgh (Gênesis 39, 19)

 • kai epoihsen h gh en toiV epta etesin thV euqhniaV dragmata (Gênesis 41, 47)

 • ekalesen de iwshf to onoma tou prwtotokou manassh oti epilaqesqai me epoihsen o qeoV pantwn twn ponwn mou kai pantwn twn tou patroV mou (Gênesis 41, 51)

 • kai eipen toiV adelfoiV autou apedoqh moi to argurion kai idou touto en tw marsippw mou kai exesth h kardia autwn kai etaracqhsan proV allhlouV legonteV ti touto epoihsen o qeoV hmin (Gênesis 42, 28)

 • epoihsen de o anqrwpoV kaqa eipen iwshf kai eishgagen touV anqrwpouV eiV ton oikon iwshf (Gênesis 43, 17)

 • nun oun ouc umeiV me apestalkate wde all' h o qeoV kai epoihsen me wV patera faraw kai kurion pantoV tou oikou autou kai arconta pashV ghV aiguptou (Gênesis 45, 8)

 • speusanteV oun anabhte proV ton patera mou kai eipate autw tade legei o uioV sou iwshf epoihsen me o qeoV kurion pashV ghV aiguptou katabhqi oun proV me kai mh meinhV (Gênesis 45, 9)

 • kai paregenonto ef' alwna atad o estin peran tou iordanou kai ekoyanto auton kopeton megan kai iscuron sfodra kai epoihsen to penqoV tw patri autou epta hmeraV (Gênesis 50, 10)

 • eipen de kurioV proV mwushn tiV edwken stoma anqrwpw kai tiV epoihsen duskwfon kai kwfon bleponta kai tuflon ouk egw o qeoV (Êxodo 4, 11)

 • kai elalhsen aarwn panta ta rhmata tauta a elalhsen o qeoV proV mwushn kai epoihsen ta shmeia enantion tou laou (Êxodo 4, 30)


"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina