1. prwiaV de genomenhV sumboulion elabon panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton

2. kai dhsanteV auton aphgagon kai paredwkan auton pontiw pilatw tw hgemoni

3. tote idwn ioudaV o paradidouV auton oti katekriqh metamelhqeiV apestreyen ta triakonta arguria toiV arciereusin kai toiV presbuteroiV

4. legwn hmarton paradouV aima aqwon oi de eipon ti proV hmaV su oyei

5. kai riyaV ta arguria en tw naw anecwrhsen kai apelqwn aphgxato

6. oi de arciereiV labonteV ta arguria eipon ouk exestin balein auta eiV ton korbanan epei timh aimatoV estin

7. sumboulion de labonteV hgorasan ex autwn ton agron tou keramewV eiV tafhn toiV xenoiV

8. dio eklhqh o agroV ekeinoV agroV aimatoV ewV thV shmeron

9. tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontoV kai elabon ta triakonta arguria thn timhn tou tetimhmenou on etimhsanto apo uiwn israhl

10. kai edwkan auta eiV ton agron tou keramewV kaqa sunetaxen moi kurioV

11. o de ihsouV esth emprosqen tou hgemonoV kai ephrwthsen auton o hgemwn legwn su ei o basileuV twn ioudaiwn o de ihsouV efh autw su legeiV

12. kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arcierewn kai twn presbuterwn ouden apekrinato

13. tote legei autw o pilatoV ouk akoueiV posa sou katamarturousin

14. kai ouk apekriqh autw proV oude en rhma wste qaumazein ton hgemona lian

15. kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oclw desmion on hqelon

16. eicon de tote desmion epishmon legomenon barabban

17. sunhgmenwn oun autwn eipen autoiV o pilatoV tina qelete apolusw umin barabban h ihsoun ton legomenon criston

18. hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton

19. kaqhmenou de autou epi tou bhmatoV apesteilen proV auton h gunh autou legousa mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton

20. oi de arciereiV kai oi presbuteroi epeisan touV oclouV ina aithswntai ton barabban ton de ihsoun apoleswsin

21. apokriqeiV de o hgemwn eipen autoiV tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipon barabban

22. legei autoiV o pilatoV ti oun poihsw ihsoun ton legomenon criston legousin autw panteV staurwqhtw

23. o de hgemwn efh ti gar kakon epoihsen oi de perisswV ekrazon legonteV staurwqhtw

24. idwn de o pilatoV oti ouden wfelei alla mallon qoruboV ginetai labwn udwr apeniyato taV ceiraV apenanti tou oclou legwn aqwoV eimi apo tou aimatoV tou dikaiou toutou umeiV oyesqe

25. kai apokriqeiV paV o laoV eipen to aima autou ef hmaV kai epi ta tekna hmwn

26. tote apelusen autoiV ton barabban ton de ihsoun fragellwsaV paredwken ina staurwqh

27. tote oi stratiwtai tou hgemonoV paralabonteV ton ihsoun eiV to praitwrion sunhgagon ep auton olhn thn speiran

28. kai ekdusanteV auton perieqhkan autw clamuda kokkinhn

29. kai plexanteV stefanon ex akanqwn epeqhkan epi thn kefalhn autou kai kalamon epi thn dexian autou kai gonupethsanteV emprosqen autou enepaizon autw legonteV caire o basileuV twn ioudaiwn

30. kai emptusanteV eiV auton elabon ton kalamon kai etupton eiV thn kefalhn autou

31. kai ote enepaixan autw exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai aphgagon auton eiV to staurwsai

32. exercomenoi de euron anqrwpon kurhnaion onomati simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou

33. kai elqonteV eiV topon legomenon golgoqa oV estin legomenoV kraniou topoV

34. edwkan autw piein oxoV meta colhV memigmenon kai geusamenoV ouk hqelen piein

35. staurwsanteV de auton diemerisanto ta imatia autou ballonteV klhron ina plhrwqh to rhqen upo tou profhtou diemerisanto ta imatia mou eautoiV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron

36. kai kaqhmenoi ethroun auton ekei

37. kai epeqhkan epanw thV kefalhV autou thn aitian autou gegrammenhn outoV estin ihsouV o basileuV twn ioudaiwn

38. tote staurountai sun autw duo lhstai eiV ek dexiwn kai eiV ex euwnumwn

39. oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounteV taV kefalaV autwn

40. kai legonteV o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraiV oikodomwn swson seauton ei uioV ei tou qeou katabhqi apo tou staurou

41. omoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon

42. allouV eswsen eauton ou dunatai swsai ei basileuV israhl estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen autw

43. pepoiqen epi ton qeon rusasqw nun auton ei qelei auton eipen gar oti qeou eimi uioV

44. to d auto kai oi lhstai oi sustaurwqenteV autw wneidizon autw

45. apo de ekthV wraV skotoV egeneto epi pasan thn ghn ewV wraV ennathV

46. peri de thn ennathn wran anebohsen o ihsouV fwnh megalh legwn hli hli lama sabacqani tout estin qee mou qee mou inati me egkatelipeV

47. tineV de twn ekei estwtwn akousanteV elegon oti hlian fwnei outoV

48. kai euqewV dramwn eiV ex autwn kai labwn spoggon plhsaV te oxouV kai periqeiV kalamw epotizen auton

49. oi de loipoi elegon afeV idwmen ei ercetai hliaV swswn auton

50. o de ihsouV palin kraxaV fwnh megalh afhken to pneuma

51. kai idou to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan

52. kai ta mnhmeia anewcqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqh

53. kai exelqonteV ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon eiV thn agian polin kai enefanisqhsan polloiV

54. o de ekatontarcoV kai oi met autou throunteV ton ihsoun idonteV ton seismon kai ta genomena efobhqhsan sfodra legonteV alhqwV qeou uioV hn outoV

55. hsan de ekei gunaikeV pollai apo makroqen qewrousai aitineV hkolouqhsan tw ihsou apo thV galilaiaV diakonousai autw

56. en aiV hn maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai iwsh mhthr kai h mhthr twn uiwn zebedaiou

57. oyiaV de genomenhV hlqen anqrwpoV plousioV apo arimaqaiaV tounoma iwshf oV kai autoV emaqhteusen tw ihsou

58. outoV proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilatoV ekeleusen apodoqhnai to swma

59. kai labwn to swma o iwshf enetulixen auto sindoni kaqara

60. kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw o elatomhsen en th petra kai proskulisaV liqon megan th qura tou mnhmeiou aphlqen

61. hn de ekei maria h magdalhnh kai h allh maria kaqhmenai apenanti tou tafou

62. th de epaurion htiV estin meta thn paraskeuhn sunhcqhsan oi arciereiV kai oi farisaioi proV pilaton

63. legonteV kurie emnhsqhmen oti ekeinoV o planoV eipen eti zwn meta treiV hmeraV egeiromai

64. keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ewV thV trithV hmeraV mhpote elqonteV oi maqhtai autou nuktoV kleywsin auton kai eipwsin tw law hgerqh apo twn nekrwn kai estai h escath planh ceirwn thV prwthV

65. efh de autoiV o pilatoV ecete koustwdian upagete asfalisasqe wV oidate

66. oi de poreuqenteV hsfalisanto ton tafon sfragisanteV ton liqon meta thV koustwdiaV

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina