1. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

1. et factum est cum consummasset Jesus sermones istos migravit a Galilæa et venit in fines Judææ trans Jordanen

2. Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił.

2. et secutæ sunt eum turbæ multæ et curavit eos ibi

3. Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?

3. et accesserunt ad eum Pharisæi temptantes eum et dicentes si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa

4. On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?

4. qui respondens ait eis non legistis quia qui fecit ab initio masculum et feminam fecit eos

5. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.

5. et dixit propter hoc dimittet homo patrem et matrem et adherebit uxori suæ et erunt duo in carne una

6. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.

6. itaque jam non sunt duo sed una caro quod ergo Deus coniunxit homo non separet

7. Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?

7. dicunt illi quid ergo Moses mandavit dari libellum repudii et dimittere

8. Odpowiedział im: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było.

8. ait illis quoniam Moses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras ab initio autem non sic fuit

9. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.

9. dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem et aliam duxerit mœchatur et qui dimissam duxerit mœchatur

10. Rzekli Mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić.

10. dicunt ei discipuli ejus si ita est causa homini cum uxore non expedit nubere

11. Lecz On im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane.

11. qui dixit non omnes capiunt verbum istud sed quibus datum est

12. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!

12. sunt enim eunuchi qui de matris utero sic nati sunt et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominibus et sunt eunuchi qui se ipsos castraverunt propter regnum cælorum qui potest capere capiat

13. Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego.

13. tunc oblati sunt ei parvuli ut manus eis inponeret et oraret discipuli autem increpabant eis

14. Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.

14. Jesus vero ait eis sinite parvulos et nolite eos prohibere ad me venire talium est enim regnum cælorum

15. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

15. et cum inposuisset eis manus abiit inde

16. A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?

16. et ecce unus accedens ait illi magister bone quid boni faciam ut habeam vitam æternam

17. Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania.

17. qui dixit ei quid me interrogas de bono unus est bonus Deus si autem vis ad vitam ingredi serva mandata

18. Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie,

18. dicit illi quæ Jesus autem dixit non homicidium facies non adulterabis non facies furtum non falsum testimonium dices

19. czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!

19. honora patrem et matrem et diliges proximum tuum sicut te ipsum

20. Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?

20. dicit illi adulescens omnia hæc custodivi quid adhuc mihi deest

21. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!

21. ait illi Jesus si vis perfectus esse vade vende quæ habes et da pauperibus et habebis thesaurum in cælo et veni sequere me

22. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

22. cum audisset autem adulescens verbum abiit tristis erat enim habens multas possessiones

23. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego.

23. Jesus autem dixit discipulis suis amen dico vobis quia dives difficile intrabit in regnum cælorum

24. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.

24. et iterum dico vobis facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum cælorum

25. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić?

25. auditis autem his discipuli mirabantur valde dicentes quis ergo poterit salvus esse

26. Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.

26. aspiciens autem Jesus dixit illis apud homines hoc inpossibile est apud Deum autem omnia possibilia sunt

27. Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?

27. tunc respondens Petrus dixit ei ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te quid ergo erit nobis

28. Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

28. Jesus autem dixit illis amen dico vobis quod vos qui secuti estis me in regeneratione cum sederit Filius hominis in sede majestatis suæ sedebitis et vos super sedes duodecim judicantes duodecim tribus Israël

29. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

29. et omnis qui reliquit domum vel fratres aut sorores aut patrem aut matrem aut uxorem aut filios aut agros propter nomen meum centuplum accipiet et vitam æternam possidebit

30. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

30. multi autem erunt primi novissimi et novissimi primi

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina