1. Baltazár király uralkodásának harmadik esztendejében az elõbbi látomásom után nekem, Dánielnek, látomásom volt.

2. Azt láttam a látomásban, hogy az Elám tartománybeli Susa várában vagyok. Aztán úgy láttam a látomásban, hogy az Uláj folyó partján vagyok.

3. Amikor fölemeltem tekintetem, azt láttam, hogy íme, egy kos áll a víz mellett. Két szarva volt. Bár mind a két szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt, mint a másik, a második nõtt nagyobbra.

4. Láttam, amint a kos nyugat, észak és dél felé döfött. Semmiféle vadállat nem tudott neki ellenállni és hatalmából kiszabadulni. Tehetett, amit akart, s nagy dolgokat vitt végbe.

5. Míg erre figyeltem, egyszerre nyugat felõl egy kecskebak rontott neki az egész földnek, anélkül, hogy a lába érte volna a földet. A baknak hatalmas szarva volt a két szeme között.

6. Eljutott egészen addig a kétszarvú kosig, amely - mint láttam - a folyó mellett állt, és teljes erejébõl nekirontott.

7. Láttam, hogy amikor a kos közelébe ért, elkeseredett dühvel nekitámadt. Legyõzte a kost, és letörte mind a két szarvát. A kosnak nem volt hozzá ereje, hogy ellenálljon neki. Aztán földre terítette, összetiporta, és senki se tudta kiszabadítani a kost hatalmából.

8. A kecskebak még nagyobb lett, de ereje teljében letört a nagy szarva. Helyébe négy vadállat lépett, az ég négy tája felé fordulva.

9. Közülük az egyikbõl szarv nõtt ki. Elõször parányi volt, de aztán annál jobban megnõtt dél, kelet és a dicsõ ország felé.

10. Sõt felnõtt az ég seregéig, a seregbõl és a csillagok közül néhányat a földre vetett, és összetiporta õket.

11. Felnõtt egészen a (mennyei) sereg Fejedelméig, megszüntette a mindennapi áldozatot, és elpusztította szentélye helyét

12. és seregét. A mindennapi áldozatot gonosztettel váltotta fel, az igazságot földre tiporta, és minden tette sikerrel járt.

13. Akkor fölfigyeltem egy szent szavára. Egy másik szent meg azt kérdezte attól, aki beszélt: "Mennyi ideig tart, amit láttunk: a mindennapi áldozat, a pusztító bûn, a szentély és a sereg lábbal tiprása?"

14. Azt felelte neki: "Kétezer-háromszáz estig, reggelig, aztán tiszta lesz a szentély."

15. Történt, hogy amikor én, Dániel, ezt a látomást láttam, és értelmét kerestem: íme, egyszer csak elõttem állt egy férfiúhoz hasonló alak.

16. Az Uláj felõl pedig emberi hangot hallottam, amint szólt: "Gábriel, magyarázd meg neki a látomást!"

17. Erre odajött, ahol álltam. Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erõt, hogy elvágódtam. Megszólított: "Értsd meg, emberfia, hogy a végsõ idõkre vonatkozik a látomás."

18. Míg beszélt hozzám, mély kábulatban hevertem arccal a földön. De õ megfogott, és fölsegített.

19. Aztán így szólt hozzám: "Nézd, tudtodra adom, mi történik a harag végsõ idején, amikor véget ér a kiszabott idõ.

20. Az a kétszarvú kos, amelyet láttál: a médek és a perzsák királya,

21. a kecskebak pedig Javan királya. A nagy szarv, amel a szeme közt van: az elsõ király.

22. Az, hogy összetört és négyen léptek a helyébe (azt jelenti): négy ország keletkezik népébõl, de nem lesz olyan erejük, mint neki.

23. Uralmuk végén, amikor teljessé válik a gonoszság, egy ravasz és cselszövõ király támad.

24. Nagy hatalma lesz, bár nem a maga erejébõl. Hallatlan módon pusztít, és sikerrel jár a vállalkozása. Irtja a hatalmasokat és a szentek népét.

25. Ravaszsága miatt sikerre viszi keze a cselszövést. Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeretfurdalás nélkül sokakat megöl, sõt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. Akkor utoléri a vég, nem is kell hozzá emberi kéz.

26. Az estérõl és a reggelrõl szóló látomás: való igazság. Mégis, õrizd meg a látomás titkát, mert hosszú évekre szól."

27. Én, Dániel, napokon keresztül betegen feküdtem, de aztán fölkeltem, és továbbra is elláttam feladataimat a király szolgálatában. A látomásról azonban hallgattam, mert nem volt, aki felvilágosítást tudott volna adni.Livros sugeridos


“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.