1. Elsõ éve volt annak, hogy Achasvéros fia, a médek nemzetségébõl való Dárius a kaldeusok birodalma fölött uralkodott.

2. Uralkodásának elsõ esztendejében, én, Dániel, megértettem a szent könyvekbõl, hogy annyi évnek kell elmúlnia, amennyit az Úr Jeremiás próféta által elõre megmondott, vagyis hogy Jeruzsálem pusztulása hetven évig tart.

3. Istenhez, az Úrhoz fordultam, s böjtölve, szõrzsákban és hamuban buzgón imádkoztam és esdekeltem hozzá.

4. Könyörögtem az Úrhoz, az én Istenemhez és bûnvallomást tettem ezekkel a szavakkal: "Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, hozzád könyörgök. Te megtartod szövetségedet, és irgalmat tanúsítasz azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsaidat.

5. Vétkeztünk és gonoszságot mûveltünk, gonoszok és lázadók lettünk, megszegtük parancsaidat és törvényeidet.

6. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, fejedelmeinkhez, atyáinkhoz és az ország egész népéhez.

7. Te igazságos voltál, Uram, nekünk pedig mind a mai napig szégyen borítja arcunkat, nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak, Izrael egész népének, akik közel vagy távol laknak azokban az országokban, ahová számûzted õket, amiért elpártoltak tõled.

8. Uram, pirul az arcunk, a királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, mert vétkeztünk ellened.

9. De te, Urunk és Istenünk, irgalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk ellened.

10. Nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára, s nem éltünk törvénye szerint, amelyet szolgái, a próféták által adott nekünk.

11. Egész Izrael megszegte törvényedet, és elfordult tõled, hogy ne is hallja figyelmeztetésedet. Ezért zúdult ránk az átok és a fenyegetés, amely meg van írva Mózesnek, Isten szolgájának könyvében, mert továbbra is vétkeztünk ellene.

12. Erre teljesítette szavát, amelyet kimondott ránk és vezetõinkre, akik kormányoztak minket, hogy olyan csapást zúdít ránk, amilyen még nem fordult elõ az egész ég alatt, csak Jeruzsálemmel.

13. Amint meg van írva Mózes törvényében, mind ránk zúdultak ezek a csapások. Nem tettünk semmit, hogy arcod, Urunk és Istenünk, kiengesztelõdjön: nem tértünk meg gonoszságainkból és nem ismertük el igaz voltodat.

14. Az Úr szemmel tartotta és ránk hozta a bajt. Igazságos az Úr, a mi Istenünk, minden tettében, amelyet véghezvitt, mert nem hallgattunk a szavára.

15. Urunk és Istenünk, aki erõs kézzel kihoztad népedet Egyiptom földjérõl és így nevet szereztél magadnak mind a mai napig, vétkeztünk ellened és gonoszat mûveltünk.

16. Most azonban, Uram, végtelen igazságosságodra kérlek, forduljon el bosszúd és haragod városodtól, Jeruzsálemtõl és szent hegyedtõl. Hiszen a mi vétkeink és atyáink gonoszsága miatt lett Jeruzsálem és a te néped gyalázat tárgyává minden szomszédunk elõtt.

17. Hallgasd meg végre, Istenünk, szolgád könyörgését és esdeklését, és feldúlt szentélyed fölött ragyogjon fel arcod, ó Urunk, tenmagadért.

18. Istenünk, fordítsd felénk füled és hallgass meg minket. Nyisd ki a szemed, és lásd meg elhagyatottságunkat és a szent várost, amely a te nevedet viseli. Hiszen nem a mi igaz voltunkban, hanem a te végtelen irgalmadban bízva terjesztjük színed elé könyörgésünket.

19. Hallgass meg, Uram! Bocsáss meg, Uram! Figyelj rám, Uram! Városod és néped a te nevedet viseli, azért cselekedj tenmagadért és ne késlekedj!"

20. Egyre beszéltem: imádkoztam, megvallottam bûneimet és népemnek, Izraelnek bûneit, s az Úr, a mi Istenünk elé terjesztettem könyörgésemet Istenünk szent hegyéért.

21. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit már láttam az elõbbi látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám az esti áldozat idején.

22. Megszólított és azt mondta: "Máris eljöttem, hogy felvilágosítást adjak.

23. Amikor imádkozni kezdtél, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mert kedvelt férfiú vagy. Figyelj hát a szózatra, és értsd meg a látomást!

24. Hetven hete van népednek és szent városodnak. Akkor véget ér a gonoszság, lepecsételik a bûnt és levezeklik a vétket. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendölést, és fölkenik a Szentek Szentjét.

25. Tudd meg és értsd meg: Attól, hogy elhangzik a parancs: Jeruzsálem épüljön fel újra, hét hét telik el a felkent Fejedelemig. Hatvankét hét alatt újra felépül az utca és a fal, mégpedig sok szorongattatás közepette.

26. Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendõ nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart.

27. Egy hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén megszünteti a véres- és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra."

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina