1. kai su bhqleem oikoV tou efraqa oligostoV ei tou einai en ciliasin iouda ek sou moi exeleusetai tou einai eiV arconta en tw israhl kai ai exodoi autou ap' archV ex hmerwn aiwnoV

2. dia touto dwsei autouV ewV kairou tiktoushV texetai kai oi epiloipoi twn adelfwn autwn epistreyousin epi touV uiouV israhl

3. kai sthsetai kai oyetai kai poimanei to poimnion autou en iscui kuriou kai en th doxh tou onomatoV kuriou tou qeou autwn uparxousin dioti nun megalunqhsetai ewV akrwn thV ghV

4. kai estai auth eirhnh otan assurioV epelqh epi thn ghn umwn kai otan epibh epi thn cwran umwn kai epegerqhsontai ep' auton epta poimeneV kai oktw dhgmata anqrwpwn

5. kai poimanousin ton assour en romfaia kai thn ghn tou nebrwd en th tafrw authV kai rusetai ek tou assour otan epelqh epi thn ghn umwn kai otan epibh epi ta oria umwn

6. kai estai to upoleimma tou iakwb en toiV eqnesin en mesw lawn pollwn wV drosoV para kuriou piptousa kai wV arneV epi agrwstin opwV mh sunacqh mhdeiV mhde uposth en uioiV anqrwpwn

7. kai estai to upoleimma tou iakwb en toiV eqnesin en mesw lawn pollwn wV lewn en kthnesin en tw drumw kai wV skumnoV en poimnioiV probatwn on tropon otan dielqh kai diasteilaV arpash kai mh h o exairoumenoV

8. uywqhsetai h ceir sou epi touV qlibontaV se kai panteV oi ecqroi sou exoleqreuqhsontai

9. kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV exoleqreusw touV ippouV sou ek mesou sou kai apolw ta armata sou

10. kai exoleqreusw taV poleiV thV ghV sou kai exarw panta ta ocurwmata sou

11. kai exarw ta farmaka sou ek twn ceirwn sou kai apofqeggomenoi ouk esontai en soi

12. kai exoleqreusw ta glupta sou kai taV sthlaV sou ek mesou sou kai ouketi mh proskunhshV toiV ergoiV twn ceirwn sou

13. kai ekkoyw ta alsh sou ek mesou sou kai afaniw taV poleiV sou

14. kai poihsw en orgh kai en qumw ekdikhsin en toiV eqnesin anq' wn ouk eishkousan

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina