1. kai prosetaxen kurioV khtei megalw katapiein ton iwnan kai hn iwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

2. kai proshuxato iwnaV proV kurion ton qeon autou ek thV koiliaV tou khtouV

3. kai eipen ebohsa en qliyei mou proV kurion ton qeon mou kai eishkousen mou ek koiliaV adou kraughV mou hkousaV fwnhV mou

4. aperriyaV me eiV baqh kardiaV qalasshV kai potamoi me ekuklwsan panteV oi metewrismoi sou kai ta kumata sou ep' eme dihlqon

5. kai egw eipa apwsmai ex ofqalmwn sou ara prosqhsw tou epibleyai proV ton naon ton agion sou

6. periecuqh udwr moi ewV yuchV abussoV ekuklwsen me escath edu h kefalh mou eiV scismaV orewn

7. katebhn eiV ghn hV oi mocloi authV katocoi aiwnioi kai anabhtw fqora zwhV mou kurie o qeoV mou

8. en tw ekleipein ap' emou thn yuchn mou tou kuriou emnhsqhn kai elqoi proV se h proseuch mou eiV naon agion sou

9. fulassomenoi mataia kai yeudh eleoV autwn egkatelipon

10. egw de meta fwnhV ainesewV kai exomologhsewV qusw soi osa huxamhn apodwsw soi swthriou tw kuriw

11. kai prosetagh tw khtei kai exebalen ton iwnan epi thn xhran
Livros sugeridos“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina