1. Zborovoði. Sinova Korahovih. Psalam.

2. Narodi svi, plješæite rukama, klièite Bogu glasom radosnim.

3. Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.

4. Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše,

5. baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca.

6. Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje.

7. Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!

8. Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevaèi vrsni!

9. Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.

10. Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina