1. Davidov. $ALEF K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju, $BET

2. u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani! $GIMEL

3. Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neæe: postidjet æe se koji se lako iznevjere. $DALET

4. Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauèi me svojim stazama! $HE

5. Istinom me svojom vodi i pouèi me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda. $ZAJIN

6. Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. $HET

7. Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! $TET

8. Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. $JOD

9. On ponizne u pravdi vodi i uèi malene putu svome. $KAF

10. Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji èuva Savez njegov i propise. $LAMED

11. Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik. $MEM

12. Ima li koga da se boji Jahve? On æe ga pouèiti kojim æe putem krenuti. $NUN

13. Duša æe mu u sreæi poèivati, a potomci æe njegovi zaposjesti zemlju. $SAMEK

14. Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima. $AJIN

15. K Jahvi su svagda oèi moje upravljene, jer mi nogu izvlaèi iz zamke. $PE

16. Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan. $SADE

17. Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!

18. Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje! $REŠ

19. Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze. $ŠIN

20. Èuvaj dušu moju, izbavi me: neæu se postidjeti, jer se tebi utekoh. $TAU

21. Nedužnost i èestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.

22. Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina