8. ewraka thn nukta kai idou anhr epibebhkwV epi ippon purron kai outoV eisthkei ana meson twn duo orewn twn kataskiwn kai opisw autou ippoi purroi kai yaroi kai poikiloi kai leukoi

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina