1. akousate logon kuriou uioi israhl dioti krisiV tw kuriw proV touV katoikountaV thn ghn dioti ouk estin alhqeia oude eleoV oude epignwsiV qeou epi thV ghV

2. ara kai yeudoV kai fonoV kai kloph kai moiceia kecutai epi thV ghV kai aimata ef' aimasin misgousin

3. dia touto penqhsei h gh kai smikrunqhsetai sun pasin toiV katoikousin authn sun toiV qhrioiV tou agrou kai sun toiV erpetoiV thV ghV kai sun toiV peteinoiV tou ouranou kai oi icqueV thV qalasshV ekleiyousin

4. opwV mhdeiV mhte dikazhtai mhte elegch mhdeiV o de laoV mou wV antilegomenoV iereuV

5. kai asqenhseiV hmeraV kai asqenhsei kai profhthV meta sou nukti wmoiwsa thn mhtera sou

6. wmoiwqh o laoV mou wV ouk ecwn gnwsin oti su epignwsin apwsw kagw apwsomai se tou mh ierateuein moi kai epelaqou nomon qeou sou kagw epilhsomai teknwn sou

7. kata to plhqoV autwn outwV hmarton moi thn doxan autwn eiV atimian qhsomai

8. amartiaV laou mou fagontai kai en taiV adikiaiV autwn lhmyontai taV yucaV autwn

9. kai estai kaqwV o laoV outwV kai o iereuV kai ekdikhsw ep' auton taV odouV autou kai ta diaboulia autou antapodwsw autw

10. kai fagontai kai ou mh emplhsqwsin eporneusan kai ou mh kateuqunwsin dioti ton kurion egkatelipon tou fulaxai

11. porneian kai oinon kai mequsma edexato kardia laou mou

12. en sumboloiV ephrwtwn kai en rabdoiV autou aphggellon autw pneumati porneiaV eplanhqhsan kai exeporneusan apo tou qeou autwn

13. epi taV korufaV twn orewn equsiazon kai epi touV bounouV equon upokatw druoV kai leukhV kai dendrou suskiazontoV oti kalon skeph dia touto ekporneusousin ai qugatereV umwn kai ai numfai umwn moiceusousin

14. kai ou mh episkeywmai epi taV qugateraV umwn otan porneuwsin kai epi taV numfaV umwn otan moiceuwsin dioti kai autoi meta twn pornwn sunefuronto kai meta twn tetelesmenwn equon kai o laoV o suniwn sunepleketo meta pornhV

15. su de israhl mh agnoei kai iouda mh eisporeuesqe eiV galgala kai mh anabainete eiV ton oikon wn kai mh omnuete zwnta kurion

16. oti wV damaliV paroistrwsa paroistrhsen israhl nun nemhsei autouV kurioV wV amnon en eurucwrw

17. metocoV eidwlwn efraim eqhken eautw skandala

18. hretisen cananaiouV porneuonteV exeporneusan hgaphsan atimian ek fruagmatoV autwn

19. sustrofh pneumatoV su ei en taiV pteruxin authV kai kataiscunqhsontai ek twn qusiasthriwn autwn

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina