1. ampeloV euklhmatousa israhl o karpoV authV euqhnwn kata to plhqoV twn karpwn autou eplhqunen ta qusiasthria kata ta agaqa thV ghV autou wkodomhsen sthlaV

2. emerisan kardiaV autwn nun afanisqhsontai autoV kataskayei ta qusiasthria autwn talaipwrhsousin ai sthlai autwn

3. dioti nun erousin ouk estin basileuV hmin oti ouk efobhqhmen ton kurion o de basileuV ti poihsei hmin

4. lalwn rhmata profaseiV yeudeiV diaqhsetai diaqhkhn anatelei wV agrwstiV krima epi cerson agrou

5. tw moscw tou oikou wn paroikhsousin oi katoikounteV samareian oti epenqhsen o laoV autou ep' auton kai kaqwV parepikranan auton epicarountai epi thn doxan autou oti metwkisqh ap' autou

6. kai auton eiV assuriouV dhsanteV aphnegkan xenia tw basilei iarim en domati efraim dexetai kai aiscunqhsetai israhl en th boulh autou

7. aperriyen samareia basilea authV wV fruganon epi proswpou udatoV

8. kai exarqhsontai bwmoi wn amarthmata tou israhl akanqai kai triboloi anabhsontai epi ta qusiasthria autwn kai erousin toiV oresin kaluyate hmaV kai toiV bounoiV pesate ef' hmaV

9. af' ou oi bounoi hmarten israhl ekei esthsan ou mh katalabh autouV en tw bounw polemoV epi ta tekna adikiaV

10. hlqen paideusai autouV kai sunacqhsontai ep' autouV laoi en tw paideuesqai autouV en taiV dusin adikiaiV autwn

11. efraim damaliV dedidagmenh agapan neikoV egw de epeleusomai epi to kalliston tou trachlou authV epibibw efraim kai parasiwphsomai ioudan eniscusei autw iakwb

12. speirate eautoiV eiV dikaiosunhn trughsate eiV karpon zwhV fwtisate eautoiV fwV gnwsewV ekzhthsate ton kurion ewV tou elqein genhmata dikaiosunhV umin

13. ina ti paresiwphsate asebeian kai taV adikiaV authV etrughsate efagete karpon yeudh oti hlpisaV en toiV armasin sou en plhqei dunamewV sou

14. kai exanasthsetai apwleia en tw law sou kai panta ta periteteicismena sou oichsetai wV arcwn salaman ek tou oikou ierobaal en hmeraiV polemou mhtera epi teknoiV hdafisan

15. outwV poihsw umin oikoV tou israhl apo proswpou kakiwn umwn orqrou aperrifhsan aperrifh basileuV israhl

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina