1. afanisqhsetai samareia oti antesth proV ton qeon authV en romfaia pesountai autoi kai ta upotitqia autwn edafisqhsontai kai ai en gastri ecousai autwn diarraghsontai

2. epistrafhti israhl proV kurion ton qeon sou dioti hsqenhsaV en taiV adikiaiV sou

3. labete meq' eautwn logouV kai epistrafhte proV kurion ton qeon umwn eipate autw opwV mh labhte adikian kai labhte agaqa kai antapodwsomen karpon ceilewn hmwn

4. assour ou mh swsh hmaV ef' ippon ouk anabhsomeqa ouketi mh eipwmen qeoi hmwn toiV ergoiV twn ceirwn hmwn o en soi elehsei orfanon

5. iasomai taV katoikiaV autwn agaphsw autouV omologwV oti apestreyen h orgh mou ap' autwn

6. esomai wV drosoV tw israhl anqhsei wV krinon kai balei taV rizaV autou wV o libanoV

7. poreusontai oi kladoi autou kai estai wV elaia katakarpoV kai h osfrasia autou wV libanou

8. epistreyousin kai kaqiountai upo thn skephn autou zhsontai kai mequsqhsontai sitw kai exanqhsei wV ampeloV to mnhmosunon autou wV oinoV libanou

9. tw efraim ti autw eti kai eidwloiV egw etapeinwsa auton kai egw katiscusw auton egw wV arkeuqoV pukazousa ex emou o karpoV sou eurhtai

10. tiV sofoV kai sunhsei tauta h sunetoV kai epignwsetai auta dioti euqeiai ai odoi tou kuriou kai dikaioi poreusontai en autaiV oi de asebeiV asqenhsousin en autaiV .

“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina