1. Figyeljetek az Úr szavára, Izrael fiai, mert perbe száll az Úr az ország lakóival.

2. Nincsen az országban hûség és szeretet, s az Urat sem ismerik többé. Mindenütt csak átok és hazugság, gyilkosság és lopás, házasságtörés és erõszak, szüntelen vérontás.

3. Ezért öltözött gyászba az ország, elcsüggedt minden lakója; a mezõ vadjai, az ég madarai, a tenger halai is mind elpusztulnak.

4. Senki ne vádoljon? Senki ne pereljen? Pap, téged vádollak!

5. Bukdácsolsz nappal és éjjel, s bukdácsol a próféta is veled, néped vesztére.

6. Népem elpusztul, mert nincs benne érteni tudás. Mert elvetetted a tudást magadtól, én is elvetlek, ne légy többé pap. Amiért elfeledted Istened törvényét, én is megfeledkeztem a fiaidról.

7. Mind vétkeztek ellenem, dicsõségüket szégyenre cserélték.

8. Népem bûne a táplálékuk, s minden vágyuk a gonoszsága.

9. De úgy jár a pap is, mint a nép: megtorlom rajta útjait, tetteiért megfizetek neki.

10. Esznek majd, de nem telnek be soha, kéjelegnek, de gyermeket nem szülnek, mert elhagyták az Urat,

11. és kicsapongásra adták magukat. A bor és a must elveszi az ember eszét.

12. Népem a fadarabot faggatja, egy karó a tanítója, mert a paráznaság szelleme félrevezeti õket: elhagyják Istenüket, és paráználkodnak.

13. Hegyek ormán áldoznak, dombokon égetik áldozatukat, tölgyfa, nyárfa és terebint alatt - az árnyuk oly kellemes! Ezért, ha leányaitok paráználkodnak, és jegyeseitek házasságot törnek,

14. nem büntetem meg leányaitokat, amiért paráználkodnak, sem jegyeseiteket azért, hogy hûtlenek, hisz (a férfiak) maguk is a cédákat keresik, és pogány papnõkkel mutatnak be áldozatot. Lám, az esztelen nép vesztébe rohan!

15. Ha te paráználkodsz is, Izrael, legalább Júda ne vétkezzék! Ne menjetek el Gilgálba, ne menjetek fel Bet-Avenba, ne esküdjetek az Úr életére!

16. Letért az útjáról Izrael, mint a csökönyös igástehén. Hogyan táplálja hát az Úr, mint a bárányt a tágas mezõn?

17. Efraim bálványokkal szövetkezett: hagyjátok magára õt!

18. Részegek társaságában pihen. Egyre csak paráználkodnak, dicsõségüket szégyenre cserélik.

19. A szél szárnyaira kapja õket, s oltáraik miatt szégyent vallanak.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina