1. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér

2. a Kolosszében élõ szent és hívõ testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl [és Urunktól, Jézus Krisztustól]!

3. Hálát adunk Istennek, Urunk, Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk.

4. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekrõl és arról a szeretetrõl, amelyet minden szent iránt tanúsíttok

5. annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Errõl az evangélium igaz tanításában hallottatok,

6. amely hozzátok is eljutott, s amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is attól a naptól kezdve, hogy meghallottátok, és az Isten kegyelmét felismertétek az igazságban.

7. Így tanultátok ezt kedves szolgatársunktól, Epafrásztól. Õ hûséges szolgája köztetek Krisztusnak,

8. õ beszélt nekünk lélekbõl fakadó szeretetetekrõl is.

9. Amióta errõl hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel.

10. Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az õ tetszése szerint, minden jótettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok.

11. Dicsõséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erõvel, hogy mindvégig kitartsatok és állhatatosak legyetek. Örömmel

12. adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban;

13. kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába.

14. Benne nyertük el a megváltást, bûneink bocsánatát.

15. Õ a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsõszülötte.

16. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett.

17. Õ elõbb van mindennél, és minden benne áll fenn.

18. Õ a testnek, az Egyháznak a feje. Õ a kezdet, az elsõszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsõség mindenben.

19. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség,

20. s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Õ a kereszten vérével békességet szerzett.

21. Nektek is, akik azelõtt idegenek és ellenséges érzületûek voltatok gonosz tetteitek következtében,

22. most nektek is megszerezte a kiengesztelõdést halandó testében a halál árán, hogy szentté, szeplõtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteket színe elõtt.

23. Csak álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytõl, amelyrõl hallottatok, hiszen minden teremtménynek hirdették az ég alatt, és én, Pál is ennek a szolgája lettem.

24. Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedésébõl hiányzik, testének, az Egyháznak javára.

25. Ennek lettem a szolgája, Isten rendeletébõl, amelyet értetek kaptam, hogy az Isten szavát egészen érvényre juttassam:

26. Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott.

27. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megdicsõülés reménye.

28. Õt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban.

29. Ezért fáradok és küzdök az Õ erejével, amely hatékonyan mûködik bennem.


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina