1. Eljasib, a fõpap, és testvérei, a papok nekiláttak és fölépítették a Juh-kaput. Megerõsítették gerendákkal, aztán elhelyezték a kapu szárnyait, zárait és sarkait, és folytatták az építést egészen a Hananeel toronyig.

2. Mellettük a jerikóiak építettek, aztán Imri fia, Zakkur épített,

3. Hasszenaa fiai a Hal-kaput építették, megerõsítették gerendákkal, elhelyezték a kapu szárnyait, zárait és sarkait.

4. Mellettük Hakkosz fiának, Urijának a fia, Meremot végezte a javítást, õmellette pedig Mesezabel fiának, Berekjának a fia, Mesullam végezte a javítást, oldalán pedig Cádok, Baana fia.

5. Mellettük a tekoai emberek végezték a javítást. Elõkelõik azonban nem hajtották nyakukat uraik szolgálatába.

6. Az Új városnegyed kapuját Paszeah fia, Jojada és Beszodia fia, Mesullam javította. Megerõsítették gerendákkal, elhelyezték a kapu szárnyait, zárait és sarkait.

7. Mellettük a gibeoni Melatja és a Meronotba való Jadon végezte a javítást, továbbá a Gibeonba és Micpába való emberek, akik a folyamon túli kormányzó ítélõszéke alá tartoztak.

8. Mellettük Uziel aranymûves végezte a javítást, Harhaja fia, õmellette pedig Hananja az illatszerkészítõk testületébõl. Megerõsítették Jeruzsálemet egészen a Széles-falig.

9. Mellettük Hur fia, Refaja végezte a javítást, a jeruzsálemi kerület felének az elöljárója.

10. Mellette Harumaf fia, Jedaja végezte a javítást, a saját házával szemben. Mellette Hasabneja fia, Hattus végezte a javítást,

11. Harim fia, Malkija és Pahat-Moab fia, Hassub egy másik falrészt javított, egészen a Kemence-toronyig.

12. Mellette Hallohes fia, Sallum végezte a javítást lányaival, a jeruzsálemi kerület felének elöljárója.

13. A Völgy-kapunál Hanun végezte a javítást és Zanoah lakói. Fölépítették és elhelyezték a kapu szárnyait, zárait és sarkait, és felraktak 1000 könyöknyi falat egészen a Szemét-kapuig.

14. A Szemét-kaput Rekab fia, Malkijja javította, a Bet-kah-Kerem kerület elöljárója, õ maga és fiai. Elhelyezte a kapu szárnyait, zárait és sarkait.

15. A Forrás-kaput Kol-Hozé fia, Sallum javította, a Micpa kerület elöljárója. Fölépítette, befedte s elhelyezte a kapu szárnyait, a zárakat és a sarkakat. Ezenkívül a vízvezeték víztárolójának falát is fölépítette a királyi kertnél, egészen a lépcsõig, amely Dávid városából ereszkedik alá.

16. Aztán Azbuk fia, Nehemiás, a Bet-Cur kerület felének elöljárója végezte a javítást egészen addig a részig, amely Dávid sírjával szemben van, valamint a mesterségesen készített víztárolóig és a Vitézek házáig.

17. Utána a leviták végezték a javítást: Bani fia, Rehum. Mellette Hasabja, a Keila kerület felének elöljárója végezte a javítást, a saját kerülete nevében.

18. Majd testvérei végezték a javítást: Henadad fia, Binnui, a Keila kerület felének elöljárója.

19. Mellette Micpa elöljárója, Jesua fia, Ezer végzett javítást egy másik szakaszon a Szegletnél, a Fegyverraktár feljárójával szemben.

20. Utána Zabbai fia, Báruk javított egy másik szakaszt, a Szeglettõl egészen Eljasib fõpap házának kapujáig.

21. Õutána Hakkosz fiának, Urijának a fia, Meremot végzett javítást egy másik szakaszon; Eljasib házának bejáratától Eljasib házának végéig.

22. Õutána a környéken lakó papok dolgoztak az építkezésen.

23. Utánuk Benjamin és Hassub végeztek javítást saját házukkal átellenben. Utánuk Anania fiának, Maaszejának a fia, Azarja végzett javítást a saját háza mellett.

24. Utána Henadad fia, Binnui végzett javítást egy másik szakaszon, Azarja házától egészen a Szegletig.

25. Õutána Uzai fia, Palal végzett javítást a torony szegletével szemben, amely a börtön udvarán a felsõ királyi palota fölé nyúlik. Utána Paros fia, Pedaja végzett javítást,

26. kelet felé a Víz-kapuig, a kiemelkedõ toronnyal átellenben.

27. Õutána a tekoai emberek javítottak egy másik szakaszt a kiemelkedõ nagy toronnyal szemben az Ofel faláig.

28. A Ló-kaputól kezdve a papok végezték a javítást, mindenki a saját háza elõtt.

29. Õutánuk Immer fia, Cádok végzett javítást a saját házával szemben. Utána Sekanja fia, Semaja, a Keleti kapu õre végzett javítást.

30. Õutána Selemja fia, Hananja, és Szalaf hatodik fia, Hanun javított egy másik szakaszt. Õutána Berekja fia, Mesullam végzett javítást a saját házával szemben.

31. Õutána Malkija, az aranymûvesek testületének tagja végzett javítást az Õrkapuval szemben a templomszolgák és a kereskedõk házáig, egészen a sarkon levõ erkélyig.

32. A sarkon levõ erkély és a Juh-kapu között az aranymûvesek és a kereskedõk végezték a javítást.

33. Amikor Szanaballat megtudta, hogy fölépítjük a falat, haragra gyulladt és nagyon ingerült lett. Gúnyolódott a zsidókon,

34. és ilyeneket mondott testvérei és Szamaria hadserege elõtt: "Mit akarnak ezek a nyomorult zsidók?... Be is akarják tán egyszer fejezni? Életre tudják kelteni a köveket a romhalmazból, amikor a tûz martaléka lettek?"

35. Az ammonita Tóbiás is csatlakozott hozzájuk, s így szólt: "Csak hadd építsenek! Hiszen ha egy róka nekirugaszkodik, át tudja ugrani kõfalukat."

36. Istenünk, halld meg, hogy csúfolnak minket! Gúnyolódásuk hulljon vissza fejükre. Legyen részük megvetésben fogságnak a földjén.

37. Ne takard el gonoszságukat, és bûnük ne nyerjen színed elõtt megbocsátást, mert megvetették az építkezõket.

38. Tovább építettük a falat, és a munka félig elkészült. A nép ugyanis szívvel-lélekkel dolgozott.

“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina