1. A nép vezetõi Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi része meg sorsot vetett, hogy tízbõl egy ember Jeruzsálembe, a szent városba jöjjön lakni, a többi kilenc pedig maradjon a városokban.

2. A nép áldotta azokat az embereket, akik önként ajánlkoztak, hogy Jeruzsálemben telepszenek le.

3. Ezek a tartomány fejei, akik Jeruzsálemben és Júda városaiban telepedtek le, ki-ki a saját birtokán, a maga városában: Izrael, a papok, a leviták, a templomszolgák és Salamon szolgáinak fiai.

4. Jeruzsálemben laktak Júda és Benjamin fiai. Júda fiai közül: Ataja, Uzzijának a fia, az Sefatja fia, az pedig Mahalalel fia Perec fiai közül;

5. Maaszeja, Báruknak a fia, (aki) Kolhozé fia volt, az Hazaja fia, az Adaja fia, az Jojarib fia, az Zakariás fia, az pedig Sela fia.

6. Perecnek Jeruzsálemben letelepedett fiai összesen négyszázhatvannyolc hadba vonulásra alkalmas férfit tettek ki.

7. Benjamin fiai közül: Szallu, Mesullamnak a fia, (aki) Joed fia volt, az Pedaja fia, az pedig Izajás fia;

8. testvéreikkel kilencszázhuszonnyolc hadviselésre alkalmas férfit tettek ki.

9. Zikri fia, Joel volt az elöljárójuk, és Hasszenua fia, Júda volt a város második elöljárója.

10. A papok közül Jojakim fia, Jedaja,

11. (aki) Szeraja fia volt, az Hilkija fia, az Mesullam fia, az Cádok fia, az Isten házának elöljárója;

12. a testvéreikkel, akik a templom szolgálatát látták el, nyolcszázhuszonketten; Adaja, Jeroham fia, (aki) Pelalja fia volt, az Amszi fia, az Zakariás fia, az Passur fia, az pedig Malkija fia;

13. a testvéreikkel, a családok fejeivel kétszáznegyvenketten; Amaszai, Azareelnek a fia, (aki) Ahzai fia volt, az Mesillemot fia, az meg Immer fia;

14. a testvéreikkel százhuszonnyolc hadba vonulásra alkalmas férfi. Zabdiel, Haggadolnak a fia volt az elöljárójuk.

15. A leviták közül: Semaja, Hassubnak a fia, (aki) Azzikam fia volt, az Hasabja fia, az meg Bunni fia;

16. a leviták elöljárói közül Sabtai és Jozabad a templom külsõ ügyeit intézték.

17. Mattanja, Mikának a fia, (aki) Zabdi fia volt, az meg Aszaf fia - õ vezette imádság közben a dicsõítõ énekeket, továbbá Babukja, a testvérek közül a második; Obadja, Sammuának a fia, (aki) Galal fia volt, az meg Jedutun fia.

18. A szent városban élõ leviták száma összesen: kétszáznyolcvannégy.

19. A kapuõrök: Akkub, Talmon és testvéreik, akik a kapuknál õrséget álltak: százhetvenkettõ.

20. Izraelbõl a többiek, a papok és leviták Júda többi városaiban telepedtek le, ki-ki a maga birtokán,

21. A templomszolgák az Ófelen laktak. Sziha és Gispa volt a templomszolgák elöljárója.

22. A levitáknak Jeruzsálemben Uzzi volt a felügyelõjük, Baninak a fia, (aki) Hasabja fia volt, az Mattanja fia, az meg Mika fia Aszaf fiai közül, akik énekesek voltak az Isten házának szolgálatában.

23. Ebben a dologban királyi rendelet intézkedett, az határozta meg az énekesek napi szolgálatát.

24. Mesezabeel fia, Petahja volt a király megbízottja a nép minden ügyében, aki Júda fiának, Zerahnak a fiai közé tartozott.

25. a határaikban szétszórt tanyákon. Júda fiai közül némelyek Kirjat-ha-Arbában és a hozzá tartozó helységekben telepedtek le, Dibonban és a hozzá tartozó helységekben, Jekhabszeelben és a hozzá tartozó helységekben,

26. Jesuában, Moladában, Bet-Peletben,

27. Haszar-Sualban, Beersebában és a hozzá tartozó helységekben,

28. Ciklágban, Mechonában, és a hozzá tartozó helységekben,

29. Ain-Rimmonban, Szoreában, Jarnutban,

30. Zanoachban, Adullamban és falvaiban, Lachisban és vidékén, Azekában és a hozzá tartozó helységekben. Tehát Beersebától a Hinnom völgyéig telepedtek le.

31. Benjamin fiai Gebában, Mikmaszban, Ajjában és Bételben, valamint az ezekhez tartozó helységekben,

32. Anatótban, Nobban, Ananjában,

33. Hacorban, Rámában, Gittajimban,

34. Hadidban, Szehoimban, Neballatban,

35. Lodban és Onoban, valamint a Kézmûvesek völgyében laktak.

36. Levita csoportok Júdában is, Benjaminban is voltak.

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina