Fondare 4000 Risultati per: proV

 • exhlqen de lwt proV autouV proV to proquron thn de quran prosewxen opisw autou (Gênesis 19, 6)

 • eipen de proV autouV mhdamwV adelfoi mh ponhreushsqe (Gênesis 19, 7)

 • eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou (Gênesis 19, 8)

 • ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan (Gênesis 19, 10)

 • eipan de oi andreV proV lwt estin tiV soi wde gambroi h uioi h qugatereV h ei tiV soi alloV estin en th polei exagage ek tou topou toutou (Gênesis 19, 12)

 • exhlqen de lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou (Gênesis 19, 14)

 • eipen de lwt proV autouV deomai kurie (Gênesis 19, 18)

 • eipen de h presbutera proV thn newteran o pathr hmwn presbuteroV kai oudeiV estin epi thV ghV oV eiseleusetai proV hmaV wV kaqhkei pash th gh (Gênesis 19, 31)

 • egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera proV thn newteran idou ekoimhqhn ecqeV meta tou patroV hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 34)

 • kai ekinhsen ekeiqen abraam eiV ghn proV liba kai wkhsen ana meson kadhV kai ana meson sour kai parwkhsen en geraroiV (Gênesis 20, 1)

 • kai eishlqen o qeoV proV abimelec en upnw thn nukta kai eipen idou su apoqnhskeiV peri thV gunaikoV hV elabeV auth de estin sunwkhkuia andri (Gênesis 20, 3)

 • proshuxato de abraam proV ton qeon kai iasato o qeoV ton abimelec kai thn gunaika autou kai taV paidiskaV autou kai etekon (Gênesis 20, 17)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina