Fondare 4000 Risultati per: proV

 • agaphtoi ean h kardia hmwn mh kataginwskh hmwn parrhsian ecomen proV ton qeon (I São João 3, 21)

 • kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn (I São João 5, 14)

 • ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh (I São João 5, 16)

 • pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou proV qanaton (I São João 5, 17)

 • ei tiV ercetai proV umaV kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eiV oikian kai cairein autw mh legete (II São João 1, 10)

 • polla ecwn umin grafein ouk hboulhqhn dia cartou kai melanoV alla elpizw elqein proV umaV kai stoma proV stoma lalhsai ina h cara hmwn h peplhrwmenh (II São João 1, 12)

 • elpizw de euqewV idein se kai stoma proV stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touV filouV kat onoma (III São João 1, 14)

 • kai en mesw twn epta lucniwn omoion uiw anqrwpou endedumenon podhrh kai periezwsmenon proV toiV mastoiV zwnhn crushn (Apocalipse 1, 13)

 • kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV (Apocalipse 1, 17)

 • idou esthka epi thn quran kai krouw ean tiV akoush thV fwnhV mou kai anoixh thn quran eiseleusomai proV auton kai deipnhsw met autou kai autoV met emou (Apocalipse 3, 20)

 • kai aphlqon proV ton aggelon legwn autw doV moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wV meli (Apocalipse 10, 9)

 • kai eteken uion arrena oV mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon authV proV ton qeon kai ton qronon autou (Apocalipse 12, 5)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina