Fondare 4000 Risultati per: proV

 • o de qeoV eipen tw abram meta to diacwrisqhnai ton lwt ap' autou anableyaV toiV ofqalmoiV sou ide apo tou topou ou nun su ei proV borran kai liba kai anatolaV kai qalassan (Gênesis 13, 14)

 • proV codollogomor basilea ailam kai qargal basilea eqnwn kai amarfal basilea sennaar kai ariwc basilea ellasar oi tessareV basileiV proV touV pente (Gênesis 14, 9)

 • paragenomenoV de twn anaswqentwn tiV aphggeilen abram tw perath autoV de katwkei proV th drui th mambrh o amoriV tou adelfou escwl kai adelfou aunan oi hsan sunwmotai tou abram (Gênesis 14, 13)

 • eipen de basileuV sodomwn proV abram doV moi touV andraV thn de ippon labe seautw (Gênesis 14, 21)

 • eipen de abram proV basilea sodomwn ektenw thn ceira mou proV ton qeon ton uyiston oV ektisen ton ouranon kai thn ghn (Gênesis 14, 22)

 • meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra (Gênesis 15, 1)

 • kai euquV fwnh kuriou egeneto proV auton legwn ou klhronomhsei se outoV all' oV exeleusetai ek sou outoV klhronomhsei se (Gênesis 15, 4)

 • eipen de proV auton egw o qeoV o exagagwn se ek cwraV caldaiwn wste dounai soi thn ghn tauthn klhronomhsai (Gênesis 15, 7)

 • kai erreqh proV abram ginwskwn gnwsh oti paroikon estai to sperma sou en gh ouk idia kai doulwsousin autouV kai kakwsousin autouV kai tapeinwsousin autouV tetrakosia eth (Gênesis 15, 13)

 • su de apeleush proV touV pateraV sou met' eirhnhV tafeiV en ghrei kalw (Gênesis 15, 15)

 • epei de egineto o hlioV proV dusmaiV flox egeneto kai idou klibanoV kapnizomenoV kai lampadeV puroV ai dihlqon ana meson twn dicotomhmatwn toutwn (Gênesis 15, 17)

 • eipen de sara proV abram idou sunekleisen me kurioV tou mh tiktein eiselqe oun proV thn paidiskhn mou ina teknopoihshV ex authV uphkousen de abram thV fwnhV saraV (Gênesis 16, 2)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina