Fondare 4000 Risultati per: proV

 • egeneto de en tw kairw ekeinw kai eipen abimelec kai ocozaq o numfagwgoV autou kai fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou proV abraam legwn o qeoV meta sou en pasin oiV ean poihV (Gênesis 21, 22)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 1)

 • kai eipen abraam toiV paisin autou kaqisate autou meta thV onou egw de kai to paidarion dieleusomeqa ewV wde kai proskunhsanteV anastreywmen proV umaV (Gênesis 22, 5)

 • eipen de isaak proV abraam ton patera autou eipaV pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eiV olokarpwsin (Gênesis 22, 7)

 • apestrafh de abraam proV touV paidaV autou kai anastanteV eporeuqhsan ama epi to frear tou orkou kai katwkhsen abraam epi tw freati tou orkou (Gênesis 22, 19)

 • apekriqhsan de oi uioi cet proV abraam legonteV (Gênesis 23, 5)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • efrwn de ekaqhto en mesw twn uiwn cet apokriqeiV de efrwn o cettaioV proV abraam eipen akouontwn twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin legwn (Gênesis 23, 10)

 • kai eipen tw efrwn eiV ta wta tou laou thV ghV epeidh proV emou ei akouson mou to argurion tou agrou labe par' emou kai qayw ton nekron mou ekei (Gênesis 23, 13)

 • eipen de proV auton o paiV mhpote ou bouletai h gunh poreuqhnai met' emou opisw eiV thn ghn tauthn apostreyw ton uion sou eiV thn ghn oqen exhlqeV ekeiqen (Gênesis 24, 5)

 • eipen de proV auton abraam prosece seautw mh apostreyhV ton uion mou ekei (Gênesis 24, 6)

 • kai ekoimisen taV kamhlouV exw thV polewV para to frear tou udatoV to proV oye hnika ekporeuontai ai udreuomenai (Gênesis 24, 11)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina