Fondare 4000 Risultati per: proV

 • kai espeusen abraam epi thn skhnhn proV sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalewV kai poihson egkrufiaV (Gênesis 18, 6)

 • eipen de proV auton pou sarra h gunh sou o de apokriqeiV eipen idou en th skhnh (Gênesis 18, 9)

 • eipen de epanastrefwn hxw proV se kata ton kairon touton eiV wraV kai exei uion sarra h gunh sou sarra de hkousen proV th qura thV skhnhV ousa opisqen autou (Gênesis 18, 10)

 • kai eipen kurioV proV abraam ti oti egelasen sarra en eauth legousa ara ge alhqwV texomai egw de geghraka (Gênesis 18, 13)

 • mh adunatei para tw qew rhma eiV ton kairon touton anastreyw proV se eiV wraV kai estai th sarra uioV (Gênesis 18, 14)

 • hdein gar oti suntaxei toiV uioiV autou kai tw oikw autou met' auton kai fulaxousin taV odouV kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opwV an epagagh kurioV epi abraam panta osa elalhsen proV auton (Gênesis 18, 19)

 • katabaV oun oyomai ei kata thn kraughn autwn thn ercomenhn proV me suntelountai ei de mh ina gnw (Gênesis 18, 21)

 • kai apokriqeiV abraam eipen nun hrxamhn lalhsai proV ton kurion egw de eimi gh kai spodoV (Gênesis 18, 27)

 • kai proseqhken eti lalhsai proV auton kai eipen ean de eureqwsin ekei tessarakonta kai eipen ou mh apolesw eneken twn tessarakonta (Gênesis 18, 29)

 • kai eipen epeidh ecw lalhsai proV ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi (Gênesis 18, 31)

 • kai katebiazeto autouV kai exeklinan proV auton kai eishlqon eiV thn oikian autou kai epoihsen autoiV poton kai azumouV epeyen autoiV kai efagon (Gênesis 19, 3)

 • kai exekalounto ton lwt kai elegon proV auton pou eisin oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta exagage autouV proV hmaV ina suggenwmeqa autoiV (Gênesis 19, 5)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina