Fondare 875 Risultati per: hmera

 • kai to moscarion thV amartiaV poihseiV th hmera tou kaqarismou kai kaqarieiV to qusiasthrion en tw agiazein se ep' autw kai criseiV auto wste agiasai auto (Êxodo 29, 36)

 • ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh sabbata anapausiV agia tw kuriw paV oV poihsei ergon th hmera th ebdomh qanatw qanatwqhsetai (Êxodo 31, 15)

 • en emoi kai toiV uioiV israhl shmeion estin aiwnion oti en ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai th hmera th ebdomh epausato kai katepausen (Êxodo 31, 17)

 • kai epoihsan oi uioi leui kaqa elalhsen autoiV mwushV kai epesan ek tou laou en ekeinh th hmera eiV trisciliouV andraV (Êxodo 32, 28)

 • nuni de badize katabhqi kai odhghson ton laon touton eiV ton topon on eipa soi idou o aggeloV mou proporeuetai pro proswpou sou h d' an hmera episkeptwmai epaxw ep' autouV thn amartian autwn (Êxodo 32, 34)

 • ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh katapausiV agion sabbata anapausiV kuriw paV o poiwn ergon en auth teleutatw (Êxodo 35, 2)

 • ou kausete pur en pash katoikia umwn th hmera twn sabbatwn egw kurioV (Êxodo 35, 3)

 • outoV epoihsen ton louthra calkoun kai thn basin autou calkhn ek twn katoptrwn twn nhsteusaswn ai enhsteusan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou en h hmera ephxen authn (Êxodo 38, 26)

 • en hmera mia tou mhnoV tou prwtou noumhnia sthseiV thn skhnhn tou marturiou (Êxodo 40, 2)

 • apo pantoV pragmatoV ou wmosen peri autou adikwV kai apoteisei auto to kefalaion kai to pempton prosqhsei ep' auto tinoV estin autw apodwsei h hmera elegcqh (Levítico 5, 24)

 • touto to dwron aarwn kai twn uiwn autou o prosoisousin kuriw en th hmera h an crishV auton to dekaton tou oifi semidalewV eiV qusian dia pantoV to hmisu authV to prwi kai to hmisu authV to deilinon (Levítico 6, 13)

 • kai ta krea qusiaV ainesewV swthriou autw estai kai en h hmera dwreitai brwqhsetai ou kataleiyousin ap' autou eiV to prwi (Levítico 7, 15)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina