Fondare 875 Risultati per: hmera

 • anhggelh de laban tw surw th trith hmera oti apedra iakwb (Gênesis 31, 22)

 • apestreyen de hsau en th hmera ekeinh eiV thn odon autou eiV shir (Gênesis 33, 16)

 • egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi iakwb sumewn kai leui oi adelfoi dinaV ekastoV thn macairan autou kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai apekteinan pan arsenikon (Gênesis 34, 25)

 • kai anastanteV anabwmen eiV baiqhl kai poihswmen ekei qusiasthrion tw qew tw epakousanti moi en hmera qliyewV oV hn met' emou kai dieswsen me en th odw h eporeuqhn (Gênesis 35, 3)

 • egeneto de toiauth tiV hmera eishlqen iwshf eiV thn oikian poiein ta erga autou kai ouqeiV hn twn en th oikia esw (Gênesis 39, 11)

 • egeneto de en th hmera th trith hmera genesewV hn faraw kai epoiei poton pasi toiV paisin autou kai emnhsqh thV archV tou arcioinocoou kai thV archV tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou (Gênesis 40, 20)

 • eipen de autoiV th hmera th trith touto poihsate kai zhsesqe ton qeon gar egw foboumai (Gênesis 42, 18)

 • kai euloghsen autouV en th hmera ekeinh legwn en umin euloghqhsetai israhl legonteV poihsai se o qeoV wV efraim kai wV manassh kai eqhken ton efraim emprosqen tou manassh (Gênesis 48, 20)

 • exelqwn de th hmera th deutera ora duo andraV ebraiouV diaplhktizomenouV kai legei tw adikounti dia ti su tupteiV ton plhsion (Êxodo 2, 13)

 • ewrwn de oi grammateiV twn uiwn israhl eautouV en kakoiV legonteV ouk apoleiyete thV plinqeiaV to kaqhkon th hmera (Êxodo 5, 19)

 • h hmera elalhsen kurioV mwush en gh aiguptw (Êxodo 6, 28)

 • kai paradoxasw en th hmera ekeinh thn ghn gesem ef' hV o laoV mou epestin ep' authV ef' hV ouk estai ekei h kunomuia ina eidhV oti egw eimi kurioV o kurioV pashV thV ghV (Êxodo 8, 18)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina