Fondare 875 Risultati per: hmera

 • etrufhsate epi thV ghV kai espatalhsate eqreyate taV kardiaV umwn wV en hmera sfaghV (São Tiago 5, 5)

 • thn anastrofhn umwn en toiV eqnesin econteV kalhn ina en w katalalousin umwn wV kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteusanteV doxaswsin ton qeon en hmera episkophV (I São Pedro 2, 12)

 • kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn (II São Pedro 1, 19)

 • komioumenoi misqon adikiaV hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwnteV en taiV apataiV autwn suneuwcoumenoi umin (II São Pedro 2, 13)

 • en de touto mh lanqanetw umaV agaphtoi oti mia hmera para kuriw wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia (II São Pedro 3, 8)

 • hxei de h hmera kuriou wV klepthV en nukti en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsontai kai gh kai ta en auth erga katakahsetai (II São Pedro 3, 10)

 • en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian ecwmen en th hmera thV krisewV oti kaqwV ekeinoV estin kai hmeiV esmen en tw kosmw toutw (I São João 4, 17)

 • egenomhn en pneumati en th kuriakh hmera kai hkousa opisw mou fwnhn megalhn wV salpiggoV (Apocalipse 1, 10)

 • oti hlqen h hmera h megalh thV orghV autou kai tiV dunatai staqhnai (Apocalipse 6, 17)

 • kai o tetartoV aggeloV esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton thV selhnhV kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton authV kai h nux omoiwV (Apocalipse 8, 12)

 • dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai authV qanatoV kai penqoV kai limoV kai en puri katakauqhsetai oti iscuroV kurioV o qeoV o krinwn authn (Apocalipse 18, 8)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina