Fondare 875 Risultati per: hmera

 • ex hmeraV sullexete th de hmera th ebdomh sabbata oti ouk estai en auth (Êxodo 16, 26)

 • egeneto de en th hmera th ebdomh exhlqosan tineV ek tou laou sullexai kai ouc euron (Êxodo 16, 27)

 • idete o gar kurioV edwken umin thn hmeran tauthn ta sabbata dia touto autoV edwken umin th hmera th ekth artouV duo hmerwn kaqhsesqe ekastoV eiV touV oikouV umwn mhdeiV ekporeuesqw ek tou topou autou th hmera th ebdomh (Êxodo 16, 29)

 • kai esabbatisen o laoV th hmera th ebdomh (Êxodo 16, 30)

 • tou de mhnoV tou tritou thV exodou twn uiwn israhl ek ghV aiguptou th hmera tauth hlqosan eiV thn erhmon tou sina (Êxodo 19, 1)

 • kai estwsan etoimoi eiV thn hmeran thn trithn th gar hmera th trith katabhsetai kurioV epi to oroV to sina enantion pantoV tou laou (Êxodo 19, 11)

 • egeneto de th hmera th trith genhqentoV proV orqron kai eginonto fwnai kai astrapai kai nefelh gnofwdhV ep' orouV sina fwnh thV salpiggoV hcei mega kai eptohqh paV o laoV o en th parembolh (Êxodo 19, 16)

 • th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi (Êxodo 20, 10)

 • en gar ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV kai katepausen th hmera th ebdomh dia touto euloghsen kurioV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn (Êxodo 20, 11)

 • outwV poihseiV ton moscon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta hmeraV estai upo thn mhtera th de ogdoh hmera apodwseiV moi auto (Êxodo 22, 29)

 • ex hmeraV poihseiV ta erga sou th de hmera th ebdomh anapausiV ina anapaushtai o bouV sou kai to upozugion sou kai ina anayuxh o uioV thV paidiskhV sou kai o proshlutoV (Êxodo 23, 12)

 • kai katebh h doxa tou qeou epi to oroV to sina kai ekaluyen auto h nefelh ex hmeraV kai ekalesen kurioV ton mwushn th hmera th ebdomh ek mesou thV nefelhV (Êxodo 24, 16)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina