Fondare 875 Risultati per: hmera

 • kan euch h ekousion qusiazh to dwron autou h an hmera prosagagh thn qusian autou brwqhsetai kai th aurion (Levítico 7, 16)

 • ean de fagwn fagh apo twn krewn th hmera th trith ou decqhsetai autw tw prosferonti auto ou logisqhsetai autw miasma estin h de yuch htiV ean fagh ap' autou thn amartian lhmyetai (Levítico 7, 18)

 • auth h crisiV aarwn kai h crisiV twn uiwn autou apo twn karpwmatwn kuriou en h hmera proshgageto autouV tou ierateuein tw kuriw (Levítico 7, 35)

 • kaqa eneteilato kurioV dounai autoiV h hmera ecrisen autouV para twn uiwn israhl nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn (Levítico 7, 36)

 • on tropon eneteilato kurioV tw mwush en tw orei sina h hmera eneteilato toiV uioiV israhl prosferein ta dwra autwn enanti kuriou en th erhmw sina (Levítico 7, 38)

 • kai apo thV quraV thV skhnhV tou marturiou ouk exeleusesqe epta hmeraV ewV hmera plhrwqh hmera teleiwsewV umwn epta gar hmeraV teleiwsei taV ceiraV umwn (Levítico 8, 33)

 • kaqaper epoihsen en th hmera tauth eneteilato kurioV tou poihsai wste exilasasqai peri umwn (Levítico 8, 34)

 • kai egenhqh th hmera th ogdoh ekalesen mwushV aarwn kai touV uiouV autou kai thn gerousian israhl (Levítico 9, 1)

 • kai th hmera th ogdoh peritemei thn sarka thV akrobustiaV autou (Levítico 12, 3)

 • kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh kai idou h afh menei enantion autou ou metepesen h afh en tw dermati kai aforiei auton o iereuV epta hmeraV to deuteron (Levítico 13, 5)

 • kai oyetai auton o iereuV th hmera th ebdomh to deuteron kai idou amaura h afh ou metepesen h afh en tw dermati kaqariei auton o iereuV shmasia gar estin kai plunamenoV ta imatia kaqaroV estai (Levítico 13, 6)

 • kai h an hmera ofqh en autw crwV zwn mianqhsetai (Levítico 13, 14)


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina