1. Poðoše tada glavari levitskih obitelji k sveæeniku Eleazaru i Jošui, sinu Nunovu, i plemenskim glavarima Izraela.

2. I rekoše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj: "Jahve je zapovjedio preko Mojsija da nam se dadu gradovi gdje æemo živjeti i pašnjaci oko njih za našu stoku."

3. Izraelci dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Jahvinoj, ove gradove s njihovim pašnjacima.

4. Iziðe, dakle, ždrijeb za porodice Kehatove: levitima, potomcima sveæenika Arona, pripade trinaest gradova od plemena Judina, Šimunova i Benjaminova;

5. ostalim sinovima Kehatovim pripalo je ždrijebom po porodicama deset gradova od plemena Efrajimova i Danova i od polovine plemena Manašeova.

6. Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama trinaest gradova od plemena Jisakarova, Ašerova i Naftalijeva i od polovine plemena Manašeova u Bašanu.

7. Merarijevim sinovima po njihovim porodicama pripalo je dvanaest gradova od plemena Rubenova, Gadova i Zebulunova.

8. Tako Izraelci ždrijebom dodijeliše levitima te gradove s pašnjacima, kako bijaše zapovjedio Jahve preko Mojsija.

9. Od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijeljeni su bili ovi gradovi koji se poimence navode:

10. sinovima Aronovim u levitskim porodicama Kehatovim, jer je prvi ždrijeb bio za njih,

11. pripade Kirjat-Arba, glavni grad Anakovaca, to jest Hebron, u Judinoj gori, s pašnjacima unaokolo.

12. Ali polja oko toga grada sa selima unaokolo bila su veæ dana u baštinu Kalebu, sinu Jefuneovu.

13. Sinovima sveæenika Arona pripade grad-utoèište Hebron s pašnjacima i Libna s pašnjacima;

14. Jatir s pašnjacima, Eštemoa s pašnjacima,

15. Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,

16. Ašan s pašnjacima, Juta s pašnjacima, Bet-Šemeš s pašnjacima. Dakle, devet gradova od ona dva plemena.

17. Od plemena Benjaminova: Gibeon s pašnjacima, Geba s pašnjacima,

18. Anatot s pašnjacima, Almon s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

19. Tako su sveæenici, sinovi Aronovi, dobili svega trinaest gradova s njihovim pašnjacima.

20. Ostalim levitima u porodicama sinova Kehatovih ždrijebom su pripali gradovi plemena Efrajimova.

21. Dali su im grad-utoèište Šekem s pašnjacima njegovim na Efrajimovoj gori, zatim Gezer s pašnjacima,

22. Kibsajim s pašnjacima, Bet-Horon s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

23. Od plemena Danova dobili su: Elteku s pašnjacima i Gibeton s pašnjacima,

24. Ajalon s pašnjacima i Gat-Rimon s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

25. Od polovine plemena Manašeova: Tanak s pašnjacima i Jibleam s pašnjacima. Dakle, dva grada.

26. U svemu: deset su gradova s pašnjacima dobile porodice ostalih sinova Kehatovih.

27. Geršonovim sinovima, porodicama levitskim, dadoše od polovine plemena Manašeova grad-utoèište Golan u Bašanu i Aštarot s njihovim pašnjacima. Dakle, dva grada.

28. Od plemena Jisakarova: Kišon s pašnjacima, Dabrat s pašnjacima,

29. Jarmut s pašnjacima i En-Ganim s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

30. Od plemena Ašerova: Mišal s pašnjacima, Abdon s pašnjacima,

31. Helkat s pašnjacima i Rehob s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

32. Od plemena Naftalijeva: grad-utoèište Kedeš u Galileji s pašnjacima, Hamot Dor s pašnjacima i Kartan s pašnjacima. Dakle, tri grada.

33. Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.

34. Porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dali su od plemena Zebulunova: Jokneam s pašnjacima, Kartu s pašnjacima,

35. Rimon s pašnjacima, Nahalal s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

36. S onu stranu Jordana od plemena Rubenova dadoše im grad-utoèište Beser s pašnjacima na pustinjskoj visoravni, Jahas s pašnjacima,

37. Kedemot s pašnjacima, Mefaat s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

38. Od plemena Gadova: grad-utoèište Ramot u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim s pašnjacima,

39. Hešbon s pašnjacima, Jazer s pašnjacima. Dakle, èetiri grada.

40. U svemu bijaše dodijeljeno ždrijebom porodicama sinova Merarijevih, preostalim levitima, dvanaest gradova.

41. Tako usred baštine sinova Izraelovih bijaše èetrdeset i osam levitskih gradova s pašnjacima.

42. Svaki je taj grad imao pašnjake unaokolo. Tako je bilo sa svima spomenutim gradovima.

43. Tako je Jahve predao Izraelcima svu zemlju za koju se zakleo da æe je dati ocima njihovim. Primili su je u posjed i nastanili se u njoj.

44. I dade im Jahve da otpoèinu u miru na svim meðama, kako se bijaše zakleo njihovim ocima. Nitko im od njihovih neprijatelja ne bijaše kadar odoljeti. Sve im je njihove neprijatelje predao Jahve u ruke.

45. Od svih obeæanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo.

“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina