1. Dio što je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijaše prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu.

2. A južna im meða išla od kraja Slanoga mora od zaljeva što je na jugu;

3. izlazila je onda južno od Akrabimskog uspona, pružala se preko Sina i uzlazila južno od Kadeš Barnee, prelazila Hesron, penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai,

4. potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je južna meða.

5. Na istoku je meða bila: Slano more do ušæa Jordana. Sjeverna je meða poèinjala od Slanog mora kod ušæa Jordana.

6. Odatle je meða uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova.

7. Meða se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je meða prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela.

8. Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku, to jest k Jeruzalemu. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i leži na sjevernom kraju doline Refaima.

9. S vrha te gore zavijala je meða na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu.

10. Od Baale meða je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeæi sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni.

11. Dalje je meða tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema Šikronu, prelazila visove Baale, pružala se do Jabneela da konaèno izbije na more.

12. Zapadna je meða Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim.

13. Kaleb, sin Jefuneov, primi dio meðu sinovima Judinim, kako je Jahve naredio Jošui. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih - Hebron.

14. Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.

15. Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se nekoæ zvao Kirjat Sefer.

16. Tada reèe Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat æu mu svoju kæer Aksu za ženu."

17. Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju kæer Aksu za ženu.

18. Kad je prišla mužu, on je nagovori da u svoga oca zatraži polje. Ona siðe s magarca, a Kaleb je upita: "Šta hoæeš?"

19. Ona odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode." I on joj dade Gornje i Donje izvore.

20. To je bila baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.

21. Meðašni su gradovi plemena sinova Judinih, duž edomske meðe prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur;

22. Kina, Dimona, Adada;

23. Kedeš, Hasor Jitnan;

24. Zif, Telem, Bealot;

25. Novi Hasor, Kirjat Hesron (to jest Hasor);

26. Amam, Šema, Molada;

27. Hasar Gada, Hešmon, Bet-Pelet;

28. Hasar Šual, Beer Šeba s pripadnim podruèjima;

29. Baala, Ijim, Esem;

30. Eltolad, Kesil, Horma;

31. Siklag, Madmana, Sansana;

32. Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima.

33. U Dolini: Eštaol, Sora, Ašna;

34. Zanoah, En Ganim, Tapuah, Haenam;

35. Jarmut, Adulam, Soko, Azeka;

36. Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: èetrnaest gradova s njihovim selima.

37. Senan, Hadaša, Migdal-Gad;

38. Dilean, Hamispe, Jokteel;

39. Lakiš, Boskat, Eglon;

40. Kabon, Lahmas, Kitliš;

41. Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.

42. Libna, Eter, Ašan;

43. Jiftah, Ašna, Nesib;

44. Keila, Akzib i Mareša: devet gradova s njihovim selima.

45. Ekron s naseljima i selima njegovim;

46. od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima;

47. Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je meða.

48. A u Gori: Šamir, Jatir, Soko;

49. Dana, Kirjat Sefer (to je Debir);

50. Anab, Eštemoa, Anim;

51. Gošen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima.

52. Arab, Duma, Ešean;

53. Janum, Bet-Tapuah, Afeka,

54. Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima.

55. Maon, Karmel, Zif, Juta;

56. Jizreel, Jokdeam, Zanoah;

57. Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima.

58. Halhul, Bet-Sur, Gedor;

59. Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima.

60. Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima.

61. U pustinji: Bet Haaraba, Midin, Sekaka;

62. Hanibšan, Slani grad i En-Gedi: šest gradova s njihovim selima.

63. A Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas.

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina