1. Drugi ždrijeb izaðe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po porodicama njihovim: njihova je baština bila usred sinova Judinih.

2. Dodijeljena im je kao baština: Beer Šeba, Šeba, Molada;

3. Hasar Šual, Bala, Esem;

4. Eltolad, Betul, Horma,

5. Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa,

6. Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela.

7. Ajin, Rimon, Eter i Ašan: èetiri grada s njihovim selima.

8. I sva naselja što su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je baština plemena sinova Šimunovih po porodicama njihovim.

9. Baština je sinova Šimunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimunovi dobili svoju baštinu usred njihova podruèja.

10. Treæi ždrijeb izaðe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je podruèje sezalo do Sarida,

11. odakle im se meða na zapadu penjala do Marale, doticala Dabešet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu.

12. Od Sarida je meða okretala prema istoku, sve do meðe Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije.

13. A odatle je išla opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraæala se do Nee.

14. Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i završavala se u dolini Jiftah-Elu.

15. Pa Katat, Nahalal, Šimron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima.

16. To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.

17. Èetvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama.

18. A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, Šunem;

19. Hafarajim, Šion, Anaharat;

20. Harabit, Kišjon, Ebes;

21. Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.

22. Potom meða dotièe Tabor, Šahasimu i Bet-Šemeš i izlazi na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima.

23. To je baština plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.

24. Peti ždrijeb iziðe za pleme sinova Ašerovih po njihovim porodicama.

25. Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,

26. Alamelek, Amad, Mišal. Na zapadu je meða doticala Karmel i Šihor Libnat.

27. Zatim je okretala prema sunèanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul,

28. pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona.

29. Meða je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaæala je Mehaleb, Akzib,

30. Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima.

31. To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.

32. Šesti ždrijeb izaðe za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama.

33. Njihova meða ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan.

34. Potom meða okreæe na zapad k Aznot Taboru i pruža se odande prema Hukoku; na jugu se dotièe Zebuluna, na zapadu Ašera, na istoku Jordana.

35. Utvrðeni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret;

36. Adama, Rama, Hasor,

37. Kedeš, Edrej, En-Hasor;

38. Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima.

39. To je baština plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.

40. Izaðe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.

41. Podruèje baštine njihove bilo je: Sora, Eštaol, Ir Šemeš,

42. Šaalabin, Ajalon, Jitla,

43. Elon, Timna, Ekron,

44. Elteke, Gibeton, Baalat,

45. Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

46. Me-Hajarkon i Harakon s podruèjem prema Jafi.

47. Ali podruèje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Lešem, osvoje ga i sve pobiju oštricom maèa; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Lešem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga.

48. To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova.

49. Kada završe diobu zemlje ždrijebom i utvrde njezine meðe, dadu Izraelci Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.

50. Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori; on utvrdi taj grad i nastani se u njemu.

51. To su baštine koje su sveæenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili ždrijebom meðu plemena izraelska u Šilu, pred Jahvom, na vratima Šatora sastanka. Tako je zavšena razdioba zemlje.

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina