1. Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove.

2. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novèiæa.

3. I reèe: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju.

4. Svi su oni zapravo meðu darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše."

5. I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reèe:

6. "Doæi æe dani u kojima se od ovoga što motrite neæe ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."

7. Upitaše ga: "Uèitelju, a kada æe to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?"

8. A on reèe: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi æe doista doæi u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima.

9. A kad èujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak."

10. Tada im kaza: "Narod æe ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.

11. I bit æe velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit æe strahota i velikih znakova s neba."

12. "No prije svega toga podignut æe na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vuæi æe vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.

13. Zadesit æe vas to radi svjedoèenja."

14. "Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu!

15. Ta ja æu vam dati usta i mudrost kojoj se neæe moæi suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik.

16. A predavat æe vas èak i vaši roditelji i braæa, roðaci i prijatelji. Neke æe od vas i ubiti."

17. "Svi æe vas zamrziti zbog imena mojega.

18. Ali ni vlas vam s glave neæe propasti.

19. Svojom æete se postojanošæu spasiti."

20. "Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje.

21. Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraæaju

22. jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano."

23. "Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit æe jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom.

24. Padat æe od oštrice maèa, odvodit æe ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem æe gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana."

25. "I bit æe znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.

26. Izdisat æe ljudi od straha i išèekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile æe se nebeske poljuljati.

27. Tada æe ugledati Sina Èovjeèjega gdje dolazi u oblaku s velikom moæi i slavom.

28. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje."

29. I reèe im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla.

30. Kad veæ propupaju, i sami vidite i znate: blizu je veæ ljeto.

31. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje.

32. Zaista, kažem vam, ne, neæe uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude.

33. Nebo æe i zemlja uminuti, ali moje rijeèi ne, neæe uminuti."

34. "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan

35. jer æe kao zamka nadoæi na sve žitelje po svoj zemlji."

36. "Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaæi svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Èovjeèjega."

37. Danju je uèio u Hramu, a noæu bi izlazio i noæio na gori zvanoj Maslinska.

38. A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša.

“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina