1. Reèe Jahve Mojsiju na Moapskim poljanama kod Jordana, nasuprot Jerihonu:

2. "Naredi Izraelcima da ustupe levitima od baštine koju posjeduju gradove gdje æe stanovati i pašnjake oko gradova. To dajte levitima.

3. Neka gradovi budu njima za stanovanje, a okolni pašnjaci neka budu za njihova goveda, njihovo blago i sve njihove životinje.

4. Pašnjaci uz gradove koje ustupite levitima neka zahvate od gradskih zidina van do tisuæu lakata naokolo.

5. Izmjerite od grada van dvije tisuæe lakata s istoène strane, dvije tisuæe lakata s južne strane, dvije tisuæe lakata sa zapadne strane i sa sjeverne strane dvije tisuæe lakata, tako da grad bude u sredini. To neka im budu gradski pašnjaci.

6. Od gradova koje budete dali levitima šest æe ih biti gradovi-utoèišta, koje æete ustupiti da ubojica može tamo pobjeæi. Ovima dodajte još èetrdeset i dva grada.

7. Tako æe svih gradova koje ustupite levitima biti èetrdeset i osam gradova s njihovim pašnjacima.

8. A gradove koje budete izdvajali od vlasništva Izraelaca, od onih koji ih imaju mnogo uzmite više, a manje od onih koji imaju malo. Neka svatko ustupi gradove levitima prema omjeru baštine koju bude primio."

9. Nadalje reèe Jahve Mojsiju:

10. "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad prijeðete preko Jordana u zemlju kanaansku,

11. oznaèite sebi gradove koji æe vam služiti kao gradovi-utoèišta, kamo može pobjeæi ubojica koji nehotice koga ubije.

12. Ti gradovi neka vam budu utoèište od osvetnika, tako da ubojica ne moradne poginuti dok ne stane na sud pred zajednicu.

13. Od gradova koje ustupite bit æe vam šest gradova za utoèište.

14. Dodijelite tri grada s onu stranu Jordana, a tri grada u zemlji kanaanskoj. Neka to budu gradovi-utoèišta.

15. Tih šest gradova neka budu za utoèište kako Izraelcima tako i strancu i došljaku koji meðu njima borave, kamo može pobjeæi tko god ubije koga nehotice.

16. Ali ako tko udari koga gvozdenim predmetom te ga usmrti, to je onda ubojica. Ubojica mora glavom platiti.

17. Udari li ga iz ruke kamenom od kojega èovjek može poginuti i zbilja pogine, to je opet ubojica. Ubojica mora glavom platiti.

18. Ili ako ga udari iz ruke kakvim drvenim predmetom od kojega može umrijeti i zbilja umre, i to je ubojica. Ubojica mora glavom platiti.

19. Krvni osvetnik mora sam ubojicu usmrtiti. Kad ga sretne, neka ga ubije.

20. Nadalje, ako tko koga gurne iz mržnje ili na nj nešto baci namjerno te ga usmrti,

21. ili ga udari rukom iz zlobe te udareni umre, napadaè mora zaglaviti - on je ubojica. Krvni osvetnik neka ubojicu ubije èim ga sretne.

22. No gurne li ga sluèajno, ne iz neprijateljstva, ili nešto na nj baci, ali ne iz zasjede,

23. ili iz nepažnje na njega obori kakav kamen od kojega èovjek može poginuti te ga usmrti, a nije mu bio neprijatelj niti mu je zlo želio -

24. tada neka zajednica prosudi izmeðu ubojice i krvnog osvetnika prema ovim pravilima:

25. Zajednica mora izbaviti ubojicu iz ruku krvnog osvetnika; onda neka ga zajednica vrati u grad-utoèište kamo je pobjegao; tu neka on ostane do smrti velikoga sveæenika koji je bio pomazan svetim uljem.

26. Ali ako ubojica ikad izaðe izvan granice utoèišta kamo je pobjegao,

27. pa na nj nabasa krvni osvetnik izvan granica njegova grada-utoèišta te krvni osvetnik ubije ubojicu, to mu se ne raèuna u krvoproliæe,

28. jer ubojica mora ostati u gradu-utoèištu do smrti velikoga sveæenika. A poslije smrti velikoga sveæenika može se vratiti na svoj posjed.

29. Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraštaja do naraštaja svuda gdje budete boravili.

30. Za svako ubojstvo èovjeka kazna smrti nad ubojicom može se izvršiti na dokaz svjedoka. Nitko se ne može smræu kazniti na dokaz samo jednog svjedoka.

31. Ne smijete primati otkupnine za život ubojice koji je zaslužio smrt: on mora umrijeti.

32. Niti smijete primati otkupnine od bilo koga koji, pošto je pobjegao u svoj grad-utoèište, hoæe da se vrati i da živi na svome tlu prije smrti velikoga sveæenika.

33. Nemojte oskvrnjivati zemlje u kojoj živite. A krvoproliæem zemlja se oskvrnjuje. Za zemlju na kojoj je krv prolivena pomirenje se ne može pribaviti, osim krvlju onoga koji ju je prolio.

34. Ne smije se obešèašæivati zemlja u kojoj živite i usred koje ja boravim, jer ja, Jahve, prebivam meðu sinovima Izraelovim.'"

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina