1. Ovo je potomstvo Aronovo i Mojsijevo iz vremena kad je Jahve Mojsiju govorio na Sinajskom brdu.

2. Ovo su bila imena Aronovih sinova: prvoroðenac Nadab, zatim Abihu, Eleazar i Itamar.

3. To su imena Aronovih sinova, sveæenika pomazanih, za sveæeništvo posveæenih.

4. Ali Nadab i Abihu umriješe pred Jahvom kad su u Sinajskoj pustinji pred njim prinosili neposveæenu vatru. Kako nisu imali sinova, to su Eleazar i Itamar služili kao sveæenici u nazoènosti svoga oca Arona.

5. Jahve reèe Mojsiju:

6. "Dozovi pleme Levijevo neka stane pred sveæenika Arona. Neka mu poslužuju;

7. neka vrše njegovu dužnost i dužnost sve zajednice pred Šatorom sastanka, služeæi Prebivalištu.

8. Neka se brinu za sav namještaj u Šatoru sastanka, za dužnost sinova izraelovih, i obavljaju službu u Prebivalištu.

9. Podaj levite Aronu i njegovim sinovima. Neka mu ih Izraelci potpuno daruju.

10. Arona i njegove sinove postavi da vrše svoju sveæenièku službu. A svjetovnjak koji bi se tome približio neka se pogubi."

11. Jahve reèe Mojsiju:

12. "Ja, evo, uzimam Levijevce izmeðu Izraelaca namjesto svih prvoroðenaca - onih koji otvaraju materinju utrobu kod Izraelaca. Moji su, dakle, Levijevci!

13. Meni, naime, pripada svaki prvoroðenac. Onoga dana kad sam pobio sve prvence u zemlji egipatskoj, sebi sam posvetio sve prvoroðence u Izraelu - i od ljudi i od stoke. Oni su moji. Ja sam Jahve."

14. Jahve reèe Mojsiju u Sinajskoj pustinji:

15. "Popiši Levijevce po njihovim porodicama i rodovima; popiši sve muškarce od jednoga mjeseca i više."

16. Na zapovijed Jahvinu Mojsije ih popisa, kako mu je bilo nareðeno.

17. Ovo su poimenice bili sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari.

18. A ovo su imena Geršonovih sinova po njihovim rodovima: Libni i Šimi.

19. A sinovi su Kehatovi po svojim rodovima: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.

20. Sinovi su Merarijevi po svojim rodovima: Mahli i Muši. To su Levijevi rodovi po svojim porodicama.

21. Od Geršona lozu vuèe rod Libnijev i rod Šimijev. To su rodovi Geršonovaca.

22. Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca naviše ubilježeno sedam tisuæa i pet stotina.

23. Rodovi Geršonovaca taborovali su za Prebivalištem prema zapadu.

24. Glava porodice Geršonovaca bijaše Elijasaf, sin Laelov.

25. Geršonovci su se u Šatoru sastanka brinuli za Prebivalište, za Šator i njegov krov, za zavjese na ulazu u Šator sastanka;

26. onda za dvorišne zavjese, za zavjesu na ulazu u dvorište što je oko Prebivališta i žrtvenika, za njihova užeta i za sve što spada na tu službu.

27. Od Kehata potjeèe rod Amramov, rod Jisharov, rod Hebronov i rod Uzielov. To su rodovi Kehatovaca.

28. Kad se popisaše svi muškarci od jednoga mjeseca naviše, bilo ih je osam tisuæa i šest stotina. Oni su se brinuli za Svetište.

29. Rodovi Kehatovaca taborovali su s južne strane Prebivališta.

30. Glava rodova u domu Kehatovu bijaše Elisafan, sin Uzielov.

31. Oni su se brinuli za Kovèeg, stol, svijeænjak, žrtvenik i sveti pribor kojim su se služili i, konaèno, za zavjesu i za sve što joj pripada.

32. Vrhovni poglavar levita bio je Eleazar, sin sveæenika Arona. On je vršio nadzor nad onima koji su se brinuli za Svetište.

33. Od Merarija potjeèe rod Mahlijev i rod Mušijev. To su Merarijevi rodovi.

34. Njih je u popisu svih muškaraca od jednoga mjeseca i više ubilježeno šest tisuæa i dvije stotine.

35. Glava rodova u domu Merarijevu bijaše Suriel, sin Abihajilov. Oni su taborovali sa sjeverne strane Prebivališta.

36. Merarijevci su se brinuli za trenice Prebivališta, za njegove prijeènice, za stupce i njihova podnožja, za sav njegov pribor i za sve što spada na njegovu službu.

37. Povrh toga, za stupove uokolo predvorja, njihova podnožja, koèiæe i užeta.

38. Pred Prebivalištem prema istoku, pred Šatorom sastanka s istoène strane, utaborivali se Mojsije, Aron i njihovi sinovi, kojima je u ime Izraelaca bila povjerena služba u Svetištu. Svjetovnjak koji bi se približio imao se pogubiti.

39. Svih popisanih Levijevaca od jednoga mjeseca naviše, koje je na Jahvinu zapovijed po njihovim rodovima popisao Mojsije i Aron, bijaše dvadeset i dvije tisuæe.

40. Jahve rekne Mojsiju: "Popiši sve muške prvoroðence izraelske od jednoga mjeseca naviše te naèini popis njihovih imena.

41. I levite dodijeli meni - ja sam Jahve - namjesto svih prvoroðenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto sve prvenèadi stoke izraelske."

42. Tako Mojsije popiše sve prvoroðence izraelske, kako mu je Jahve naredio.

43. Svih muških prvoroðenaca od jednoga mjeseca naviše bijaše u popisu imena dvadeset i dvije tisuæe i dvije stotine sedamdeset i tri.

44. Tada Jahve reèe Mojsiju:

45. "Uzmi levite namjesto svih prvoroðenaca izraelskih, a stoku levitsku namjesto stoke njihove; leviti neka budu moji. Ja sam Jahve.

46. A za otkupninu dvjesta sedamdeset i triju izraelskih prvoroðenaca što ih je više nego levita,

47. uzmi pet šekela po glavi, uzmi ih prema hramskom šekelu: dvadeset gera - jedan šekel.

48. Onda podaj taj novac Aronu i njegovim sinovima za otkupninu onih kojih je odviše."

49. Tako Mojsije primi taj novac kao otkupninu za prvoroðence koji su nadilazili broj onih koje su leviti otkupili.

50. Od izraelskih je prvoroðenaca primio u srebru tisuæu trista šezdeset i pet šekela hramske mjere.

51. Po nalogu Jahvinu Mojsije predade novac te otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kako je Jahve Mojsiju naredio.

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina