1. Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeðoše kad iziðoše iz zemlje egipatske u svojim èetama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.

2. Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne toèke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim toèkama.

3. Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naoèigled sviju Egipæana,

4. dok su Egipæani pokopavali one koje je Jahve izmeðu njih pobio, to jest sve prvoroðence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.

5. Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.

6. Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.

7. Poðu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.

8. Krenu od Pi Hahirota i prijeðu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.

9. Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.

10. Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.

11. A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.

12. Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.

13. Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.

14. Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.

15. Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.

16. Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.

17. Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.

18. Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.

19. Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.

20. Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.

21. Iz Libne odu i utabore se u Risi.

22. Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.

23. Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.

24. Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.

25. Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.

26. Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.

27. Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.

28. Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.

29. Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.

30. Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.

31. Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.

32. Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.

33. Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.

34. Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.

35. Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.

36. Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.

37. Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.

38. Na zapovijed Jahvinu sveæenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u èetrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.

39. Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.

40. Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, èuo je o dolasku Izraelaca.

41. S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.

42. Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.

43. Odu iz Punona i utabore se u Obotu.

44. Odu iz Obota i utabore se na moapskom podruèju u Ije-Abarimu.

45. Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.

46. Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.

47. Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.

48. Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;

49. taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.

50. Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reèe Mojsiju:

51. "Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeðete preko Jordana u zemlju kanaansku,

52. potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.

53. Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.

54. Zemlju razdijelite kockom meðu svoje rodove. Brojnijem poveæajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otaèkim plemenima dijelite im baštinu.

55. Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda æe oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim oèima i bodljike u vašim bokovima; dosaðivat æe vam u zemlji u kojoj budete živjeli

56. i postupit æu s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina