1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Pošalji ljude, po jednoga èovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena, da izvide kanaansku zemlju, koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare!"

3. Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca.

4. A ovo su njihova imena: Šamua, sin Zakurov, od plemena Rubenova;

5. Šafat, sin Horijev, od plemena Šimunova;

6. Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina;

7. Jigal, sin Josipov, od plemena Jisakarova;

8. Hošea, sin Nunov, od plemena Efrajimova;

9. Palti, sin Rafuov, od plemena Benjaminova;

10. Gadiel, sin Sodijev, od plemena Zebulunova;

11. Gadi, sin Susijev, od plemena Josipova, od plemena Manašeova;

12. Amiel, sin Gemalijev, od plemena Danova;

13. Setur, sin Mikaelov, od plemena Ašerova;

14. Nahbi, sin Vofsijev, od plemena Naftalijeva;

15. Geuel, sin Makijev, od plemena Gadova.

16. To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom.

17. Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im reèe: "Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo.

18. Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan?

19. Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili rðava? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrðeni?

20. Kakvo je tlo: plodno ili mršavo? Ima li po njemu drveæa ili nema? Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje." Bilo je upravo vrijeme ranog grožða.

21. Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba, koji je na ulazu u Hamat.

22. Popnu se u Negeb i doðu do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. - Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. -

23. Kada stigoše u Dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje, na motki; ponesoše i mogranja i smokava.

24. Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali.

25. Nakon èetrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviðali.

26. Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji. Podnesu njima i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje.

27. Izvijeste ga oni: "Išli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista njome teèe med i mlijeko. Evo njezinih plodova.

28. Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrðeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove.

29. Amaleèani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana."

30. Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: "Krenimo ne oklijevajuæi i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!"

31. Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: "Ne možemo iæi na onaj narod jer je jaèi od nas."

32. I poènu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviðali: "Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa.

33. Vidjesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. Èinilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima."

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina