1. Jahve reèe Mojsiju i Aronu:

2. "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.

3. Sprijeda, s istoène strane, zastava Judina tabora, prema njihovim èetama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov.

4. Njegova vojska broji sedamdeset i èetiri tisuæe i šest stotina popisanih.

5. Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.

6. Njegova vojska broji pedeset èetiri tisuæe i èetiri stotine popisanih.

7. Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.

8. Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuæa i èetiri stotine popisanih.

9. Prema njihovim èetama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuæa i èetiri stotine. Neka oni prvi stupaju!

10. S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim èetama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov.

11. Njegova vojska broji èetrdeset i šest tisuæa i pet stotina popisanih.

12. Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev.

13. Njegova vojska broji pedeset i devet tisuæa i tri stotine popisanih.

14. Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.

15. Njegova vojska broji èetrdeset i pet tisuæa šest stotina i pedeset popisanih.

16. Prema njihovim èetama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuæa èetiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!

17. Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.

18. Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim èetama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov.

19. Njegova vojska broji èetrdeset tisuæa i pet stotina popisanih.

20. Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.

21. Njegova vojska broji trideset i dvije tisuæe i dvjesta popisanih.

22. Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.

23. Njegova vojska broji trideset i pet tisuæa i èetiri stotine popisanih.

24. Prema njihovim èetama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuæa i sto. Oni neka stupaju treæi!

25. Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim èetama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev.

26. Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuæe i sedam stotina popisanih.

27. Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.

28. Njegova vojska broji èetrdeset i jednu tisuæu i pet stotina popisanih.

29. Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.

30. Njegova vojska broji pedeset i tri tisuæe i èetiri stotine popisanih.

31. Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuæa i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama."

32. To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim èetama, šest stotina i tri tisuæe i pet stotina i pedeset.

33. Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.

34. U svemu su Izraelci uèinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina