1. A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka.

2. Õseink ebbõl merítettek bizonyosságot.

3. A hitbõl ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis a látható a láthatatlanból lett.

4. Ábel a hittõl vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot, mint Kain, és kapott bizonyosságot igaz voltáról, mert az Isten maga tett áldozati ajándékairól tanúságot. Hite által még holtában is beszél.

5. A hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy ne ízlelje meg a halált: "Nem találták többé, mert az Úr elragadta." Még eltûnése elõtt bizonyságot nyert, hogy kedves az Isten elõtt.

6. Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Õ van és megjutalmazza azt, aki Õt keresi.

7. A hitben kapott Noé felvilágosítást a még nem látható eseményekrõl, és szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére. Hitében ítélkezett a világ fölött, és a hitbõl fakadó megigazulásból lett örökös.

8. Ábrahám hitbõl engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy.

9. Hittel telepedett le az Ígéret földjére, idegen országban, és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték.

10. Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost, amelyet majd az Isten tervez és épít.

11. Sára is a hitében kapta az erõt, hogy elõrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert hûségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.

12. Ezért ettõl az egytõl, noha már nem volt fiatal, annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye.

13. Mind hitben hunytak el, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak messzirõl látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön.

14. Akik így beszélnek, megvallják, hogy hazát keresnek.

15. Ha arra a földre gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna alkalmuk a visszatérésre.

16. De egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik.

17. Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor az Isten próbára tette. Készen volt rá, hogy feláldozza egyszülöttét, õ, aki ígéretképpen kapta,

18. és hallotta: "Izsák által lesznek utódaid."

19. Biztosra vette, hogy Isten képes a halottakat is feltámasztani. Ezért vissza is kapta mintegy elõképül.

20. Izsák hittel, szemét a jövõre irányítva áldotta meg Jákobot és Ézsaut.

21. Hittel áldotta meg a haldokló Jákob József két fiát, miközben botjának fejére támaszkodva imádkozott.

22. Hittel gondolt József halála elõtt Izrael fiainak kivonulására és rendelkezett csontjairól.

23. Hitükben rejtegették az újszülött Mózest szülei három hónapig, látva, hogy a gyermek szép, és nem féltek a király parancsától.

24. Mózes a hitében tagadta felnõtt korában, hogy a fáraó leányának a fia.

25. Inkább vállalta, hogy az Isten népével együtt elszenvedi a sanyargatást, mint hogy a bûn múló elõnyét élvezze.

26. A Messiás gyalázatát nagyobb értéknek tartotta az egyiptomiak kincseinél, mert a jutalommal is számolt.

27. Hittel távozott Egyiptomból, és nem ijedt meg a király haragjától, hanem állhatatosan kitartott, mintha már a láthatatlant látta volna.

28. Hittel ünnepelte meg a húsvétot, és a vérrel való meghintést, hogy az öldöklõ ne ártson az elsõszülötteknek.

29. Hittel keltek át a Vörös-tengeren, úgy, mint a szárazföldön, de amikor az egyiptomiak kísérelték ezt meg, elmerültek.

30. A hit erejébõl omlottak le Jerikó falai, azután, hogy hét napon át körüljárták.

31. A bûnös életû Rácháb is a hite folytán nem veszett oda a hitetlenekkel együtt, mert jó szívvel befogadta a hírszerzõket.

32. Minek folytassam tovább? Kifogynék az idõbõl, ha felsorolnám Gedeont, Bárákot, Sámsont, Jiftachot, Dávidot, Sámuelt és a prófétákat,

33. akik a hit erejével országokat gyõztek le, igazságot osztottak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok torkát tömték be,

34. lángoló tüzet oltottak el, megmenekültek a kard élétõl, gyengeségükben erõre kaptak, hõsök voltak a háborúban, és megfutamították az ellenség sorait.

35. Asszonyok feltámasztás útján visszakapták halottaikat. Némelyek kínpadra jutottak, de nem fogadták el a szabadságot, csak hogy dicsõségesebb feltámadásban részesüljenek.

36. Mások gúnyt és megostorozást, sõt bilincseket és börtönt tûrtek el,

37. megkövezték, kettéfûrészelték, agyonkínozták, kardélre hányták õket, juhbõrbe és kecskebõrbe öltözve bujdostak, nélkülözés, üldözés és zaklatás közepette.

38. A világ nem volt méltó rájuk. Ezért a pusztában, a hegyek közt, a föld barlangjaiban és szurdokaiban bolyongtak.

39. Bár ezek a hitükrõl mind bizonyságot kaptak, mégsem nyerték el az ígéretet,

40. mert az Isten nekünk valami jobbat tervezett, nélkülünk nem juthatnak hát el az üdvösségre.

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina