1. lhmma logou kuriou epi ton israhl legei kurioV ekteinwn ouranon kai qemeliwn ghn kai plasswn pneuma anqrwpou en autw

2. idou egw tiqhmi thn ierousalhm wV proqura saleuomena pasi toiV laoiV kuklw kai en th ioudaia estai perioch epi ierousalhm

3. kai estai en th hmera ekeinh qhsomai thn ierousalhm liqon katapatoumenon pasin toiV eqnesin paV o katapatwn authn empaizwn empaixetai kai episunacqhsontai ep' authn panta ta eqnh thV ghV

4. en th hmera ekeinh legei kurioV pantokratwr pataxw panta ippon en ekstasei kai ton anabathn autou en parafronhsei epi de ton oikon iouda dianoixw touV ofqalmouV mou kai pantaV touV ippouV twn lawn pataxw en apotuflwsei

5. kai erousin oi ciliarcoi iouda en taiV kardiaiV autwn eurhsomen eautoiV touV katoikountaV ierousalhm en kuriw pantokratori qew autwn

6. en th hmera ekeinh qhsomai touV ciliarcouV iouda wV dalon puroV en xuloiV kai wV lampada puroV en kalamh kai katafagontai ek dexiwn kai ex euwnumwn pantaV touV laouV kukloqen kai katoikhsei ierousalhm eti kaq' eauthn

7. kai swsei kurioV ta skhnwmata iouda kaqwV ap' archV opwV mh megalunhtai kauchma oikou dauid kai eparsiV twn katoikountwn ierousalhm epi ton ioudan

8. kai estai en th hmera ekeinh uperaspiei kurioV uper twn katoikountwn ierousalhm kai estai o asqenwn en autoiV en ekeinh th hmera wV oikoV dauid o de oikoV dauid wV oikoV qeou wV aggeloV kuriou enwpion autwn

9. kai estai en th hmera ekeinh zhthsw tou exarai panta ta eqnh ta epercomena epi ierousalhm

10. kai ekcew epi ton oikon dauid kai epi touV katoikountaV ierousalhm pneuma caritoV kai oiktirmou kai epibleyontai proV me anq' wn katwrchsanto kai koyontai ep' auton kopeton wV ep' agaphton kai odunhqhsontai odunhn wV epi prwtotokw

11. en th hmera ekeinh megalunqhsetai o kopetoV en ierousalhm wV kopetoV rownoV en pediw ekkoptomenou

12. kai koyetai h gh kata fulaV fulaV fulh kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV fulh oikou dauid kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV fulh oikou naqan kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV

13. fulh oikou leui kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV fulh tou sumewn kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV

14. pasai ai fulai ai upoleleimmenai fulh kaq' eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq' eautaV

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina